VOP

Všeobecné obchodné informácie pre klientov obchodníka s cennými papiermi

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti PROXENTA Finance, o.c.p., a.s., IČO: 47 238 054, so sídlom Mlynské nivy 42, 821 09 Bratislava, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č 5512 / B; povolenie na poskytovanie investičných služieb č: ODT -10008-2/2011, ktoré vydala Národná banka Slovenska dňa 20. 02. 2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5. 3. 2012 (ďalej len „Obchodník“) upravujú základné pravidlá medzi Obchodníkom a fyzickými alebo právnickými osobami (klientmi Obchodníka) pri poskytovaní investičných služieb a vedľajších služieb.
 2. Aktuálne znenie VOP je vždy k dispozícii v sídle Obchodníka, v obchodných priestoroch Obchodníka a na jeho webovom sídle www.proxentafinance.sk.
 3. Tieto VOP boli vydané v súlade s ust. § 273 Obchodného zákonníka a riadia sa najmä ustanoveniami zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občianskeho zákonníka. VOP sú záväzné pre zmluvné strany v plnom rozsahu. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením VOP. Ustanovenia VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami právnych predpisov.

Pre účely týchto  VOP majú pojmy písané veľkými začiatočnými písmenami nasledujúci význam: Autorizovaný bankový účet – bankový účet určený Klientom,  ktorého Klient realizuje platby na Klientsky zberný účet a ktorý je určený na vyplatenie peňažných prostriedkov z Majetkového alebo Portfóliového účtu Klienta. Číslo Autorizovaného bankového účtu uvádza Klient v Zmluve, alebo v inej inštrukcii (Pokyne) Klienta. Celková výška zabezpečenia – aktuálna trhová hodnota Finančných nástrojov Klienta, vrátane Finančných nástrojov Klienta nakúpených na úver. Trhová hodnota Finančných nástrojov Klienta je stanovená násobkom počtu kusov Finančných nástrojov a trhových kurzov Finančných nástrojov. Cenník služieb – cenník Služieb poskytovaných Obchodníkom, ktorý upravuje výšku odplaty (poplatkov) hradených Klientom. K dispozícii je v sídle Obchodníka, v jeho obchodných priestoroch a zverejnený je aj na Webovom sídle Obchodníka. Časový rozvrh prevádzkového dňa – časový rozvrh prijatia a spracovávania Pokynov k Finančným nástrojom a peňažným prostriedkom a ich zápismi na Obchodné účty Klientov, časový rozvrh prevádzkového dňa je súčasťou Predobchodných informácií. ČNB – Česká národní banka. Depozitár – spravidla právnická osoba, ktorá vedie evidenciu zaknihovaných cenných papierov obchodovaných na príslušnom verejnom Trhu alebo OTC Trhu. Finančný nástroj (alebo skrátene FN) – finančné nástroje podľa ust. § 5 ods. 1 ZCP, ku ktorým môže Obchodník poskytovať investičné služby a vedľajšie služby, a to:

 1. prevoditeľné cenné papiere
 2. nástroje peňažného Trhu
 3. podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania

Heslo pre vzdialený prístup – Obchodníkom prvotne pridelené heslo uvedené v zmluve, ktoré slúži na prihlásenie sa Klienta do jeho Majetkového účtu cez Vzdialený prístup prostredníctvom Webového sídla Obchodníka. Toto heslo je klient povinný si pri prvom prihlásení zmeniť. Heslo pre telefonické zadávanie Pokynov – Klientom určené heslo, ktoré slúži ako jeden z povinných identifikačných údajov pri telefonickom zadávaní pokynov. Toto heslo si Klient zvolí sám a je uvedené v Zmluve. Ak za Klienta koná splnomocnenec, zašle Obchodník splnomocnencovi Heslo pre telefonické zadávanie Pokynov poštou na adresu uvedenú v splnomocnení alebo si môže splnomocnenec vyzdvihnúť toto heslo osobne v sídle Obchodníka. Hodnota majetku Klienta – súčet hodnôt Finančných nástrojov a peňažných prostriedkov vedených na Majetkovom účte Klienta. Investičné služby – investičné služby, ktoré Obchodník poskytuje Klientom, a to:

 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov,
 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet,
 3. riadenie portfólia,
 4. investičné poradenstvo,
 5. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku,

Investičný dotazník – súbor otázok, prostredníctvom ktorých Obchodník zisťuje v zmysle ZCP znalosti a skúsenosti neprofesionálneho Klienta v oblasti investovania. Investičný dotazník sa opakuje najneskôr do jedného roka od vyplnenia posledného Investičného dotazníka. Klient – fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s Obchodníkom Zmluvu, predmetom ktorej je poskytovanie Investičných služieb alebo Vedľajších služieb Obchodníkom. Klientsky zberný účet – bankový účet Obchodníka vedený v banke určený výhradne na prijímanie peňažných prostriedkov od Klienta alebo emitenta, ktoré budú pripísané na Majetkový účet Klienta a sú určené Klientom na vykonanie Pokynu. Majetkový účet u depozitára – účet u Depozitára, na ktorom sú evidované zaknihované finančné nástroje. Majetkový účet Klienta – účet zriadený a vedený Obchodníkom v obchodnom informačnom systéme Obchodníka pre Klienta, na ktorom sú evidované peňažné prostriedky a Finančné nástroje Klienta tak, že Obchodník dokáže kedykoľvek a bezodkladne rozlíšiť aktíva držané pre klienta od aktív držaných pre iného klienta a od vlastných aktív. Majetkový účet je Klientovi zriadený v takej mene, v akej Klient bude alebo plánuje vykonávať obchody. Číslo Majetkového účtu Klienta prideľuje Klientovi Obchodník. NBS – Národná banka Slovenska. Obchod – najmä obstaranie kúpy, vydania alebo predaja vykonávané s Finančnými nástrojmi alebo devízovými hodnotami v súvislosti s poskytovaním Investičných služieb alebo Vedľajších služieb Obchodníkom Klientovi na základe Zmluvy. Obchodný deň – časové rozpätie, v ktorom prebieha obchodovanie na príslušnom regulovanom Trhu v danom kalendárnom dni, v súlade s pravidlami daného Trhu. Do Obchodného dňa nespadá predobchodná (pre-market) a poobchodná (after-market) fáza obchodovania. PIN – Obchodníkom pridelený kód (osobné identifikačné číslo), ktorý slúži ako jeden z povinných identifikačných údajov pri telefonickom zadávaní Pokynu. Obchodník zasiela pridelený PIN Klientovi formou sms na mobilné telefónne číslo uvedené v Zmluve alebo e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve. V prípade, ak Klient v Zmluve neuvedie svoje mobilné telefónne číslo a ani e-mail, obdrží PIN v neporušenej obálke očíslovanej jedinečným číslom, v ktorej je jedinečný PIN pre telefonické zadávanie Pokynov. Klient je povinný si skontrolovať, že odovzdaná obálka s PIN kódom je neporušená. Ak za Klienta koná splnomocnenec zašle Obchodník splnomocnencovi PIN poštou na adresu uvedenú v splnomocnení alebo si môže splnomocnenec vyzdvihnúť PIN osobne v sídle Obchodníka. Pokyn –  jednoznačná a presne definovaná inštrukcia Klienta Obchodníkovi na obstaranie kúpy, vydania alebo predaja Finančného nástroja. Pokynom je aj inštrukcia Klienta na realizovanie investičnej stratégie pri poskytovaní investičnej služby riadenie portfólia, ako aj inštrukcia na speňaženie portfólia Klienta. Obchodník prijíma Pokyn za účelom jeho vykonania alebo postúpenia tretej strane na jeho vykonanie na účet Klienta. Pokyn môže byť jednorazový alebo trvalý. Portfóliový účet Klienta – je účet Klienta, na ktorom sú evidované Finančné nástroje a peňažné prostriedky Klienta určený na operácie súvisiace s riadením portfólia na základe Zmluvy o riadení portfólia. Požadovaný kolaterál – vyjadruje minimálnu mieru vlastných prostriedkov Klienta, ktoré Obchodník požaduje na poskytnutie úveru na kúpu určitého Finančného nástroja. Predobchodné informácie – dokument s názvom „Poskytovanie informácií neprofesionálnym potenciálnym klientom a neprofesionálnym klientom pred poskytnutím investičnej služby“, súčasťou ktorého je aj Stratégia vykonávania pokynov. Predobchodné informácie tvorí súbor odborných pojmov, ich vysvetlenie a ďalšie informácie, ktoré Obchodník v súlade s platnými právnymi predpismi poskytuje Klientovi pred uzavretím Zmluvy. Prihlasovacie meno pre vzdialený prístup – Obchodníkom prvotne pridelené meno uvedené v Zmluve, ktoré slúži k prihláseniu sa Klienta do jeho Majetkového účtu Klienta a Portfóliového účtu Klienta cez Vzdialený prístup prostredníctvom Webového sídla Obchodníka. Služby – spoločný výraz pre Investičné služby a Vedľajšie služby. Sprostredkovateľ – v Slovenskej republike finančný agent v zmysle ust § 6 ods. 1  ZFS, v Českej republike investičný sprostredkovateľ v zmysle ust. § 29 a nasl. ZPKT. Stratégia vykonávania pokynov – zásady a princípy, ktorými sa Obchodník riadi pri vykonávaní Pokynov Klientov k Finančným nástrojom, alebo pri ich odovzdávaní na vykonanie tretím stranám. Stratégia vykonávania pokynov je súčasťou Predobchodných informácii. Trh – burza alebo iný regulovaný trh cenných papierov, na ktorom je možné nakupovať a predávať cenné papiere. Vedľajšie služby – vedľajšie služby, ktoré Obchodník poskytuje Klientom, a to:

 1. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek,
 2. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu,
 3. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,
 4. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb,
 5. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov,

Webové sídlo Obchodníka – internetová stránka Obchodníka na adrese www.proxentafinance.sk. Vzdialený prístup – prístup pre Klienta na prezeranie si vlastného Majetkového účtu Klienta a Portfóliového účtu Klienta a prijímanie elektronických správ od Obchodníka prostredníctvom Webového sídla Obchodníka. xBroker – softvérová aplikácia poskytovaná Obchodníkom tretím stranám, prostredníctvom ktorej môže Sprostredkovateľ postupovať Pokyny Obchodníkovi. Zberný účet – účet zriadený a vedený treťou stranou (napr. zahraničným depozitárom, iným obchodníkom s cennými papiermi) na meno Obchodníka, na ktorom sú uložené a evidované Finančné nástroje alebo peňažné prostriedky Klientov. ZCP – slovenský zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov. ZFS – slovenský zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluva – akákoľvek zmluva alebo dohoda uzavretá medzi Obchodníkom a Klientom, ktorej predmetom je poskytovanie Investičnej služby alebo Vedľajšej služby Obchodníkom. ZPKT – český zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu v znení neskorších predpisov.

 1. Obchodník je povinný pri každom Obchode požadovať preukázanie totožnosti Klienta. Klient je povinný vyhovieť každej žiadosti Obchodníka alebo Sprostredkovateľa o preukázanie jeho totožnosti. Vykonávanie Obchodu so zachovaním anonymity Klienta bude Obchodníkom odmietnuté.
 2. Ak je Klientom fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, koná voči Obchodníkovi samostatne. Fyzická osoba koná výlučne osobne so zamestnancom Obchodníka alebo so Sprostredkovateľom, pokiaľ nie je uvedené v týchto VOP inak.
 3. Ak je Klientom právnická osoba, v jej mene koná štatutárny orgán alebo iná zákonom alebo rozhodnutím Klienta určená osoba. Štatutárny orgán alebo iná osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby koná osobne so zamestnancom Obchodníka alebo so Sprostredkovateľom, pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak.
 4. Pri telefonickom hovore Klienta s Obchodníkom preukazuje Klient svoju totožnosť uvedením identifikačných údajov slúžiacich pre telefonické zadávanie Pokynov (Heslo pre telefonické zadávanie Pokynov, PIN).
 5. Podpis Klienta na Zmluve vykonaný vlastnoručne Klientom pred zamestnancom Obchodníka alebo Sprostredkovateľom, sa považuje za podpisový vzor Klienta, ak Klient súčasne pri podpisovaní preukázal svoju totožnosť dokladom totožnosti.
 6. Totožnosť Klienta sa preukazuje najmä jeho dokladom totožnosti (najmä občiansky preukaz, cestovný pas) alebo podpisom klienta, ak je tento Klient osobe konajúcej za Obchodníka alebo Sprostredkovateľa osobne známy a ak je jeho podpis bez akýchkoľvek pochybností zhodný s podpisom Klienta na podpisovom vzore uloženom u Obchodníka, pri podpisovaní ktorého Klient preukázal svoju totožnosť dokladom totožnosti.
 7. Klient, ktorým je fyzická osoba oprávnená na podnikanie (pokiaľ vystupuje voči Obchodníkovi ako podnikateľ) alebo právnická osoba, je povinný na preukázanie svojej totožnosti predložiť aj výpis zo živnostenského, obchodného registra, resp. iného príslušného registra (ďalej „výpis z OR“) nie starší ako 3 mesiace, pričom Obchodník si vyhradzuje právo požiadať o výpis z OR ku dňu predloženia požiadavky na vykonanie právneho úkonu, o overenie totožnosti fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene Klienta – právnickej osoby a o overenie jej oprávnenia konať v mene právnickej osoby.
 8. Za Klienta, ktorým je fyzická osoba, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, koná vo vzťahu s Obchodníkom jej zákonný zástupca, ktorý je povinný Obchodníkovi predložiť listiny preukazujúce jeho oprávnenie konať za Klienta, a to najmä rodný list neplnoletej osoby a právoplatné rozhodnutie súdu, z ktorého vyplýva oprávnenie zastupovať v majetkových veciach osobu, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony (pokiaľ bolo takéto rozhodnutie vydané).
 9. V prípade akejkoľvek zmeny v oprávnení zastupovať Klienta sa Klient alebo jeho zástupca (pri Klientoch, ktorí nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony) zaväzuje o tom bezodkladne informovať Obchodníka, inak Obchodník nebude zodpovedať za škodu, ktorá prípadne vznikne v dôsledku konania neoprávnenej osoby vystupujúcej v mene Klienta.
 10. Klient sa môže dať pri právnom úkone zastúpiť zástupcom na základe plnomocenstva. Plnomocenstvo musí byť udelené v písomnej forme a musí byť dostatočne určité. Určitosť plnomocenstva je Obchodník oprávnený posúdiť podľa vlastného uváženia. Pokiaľ Klient nepodpisuje plnomocenstvo priamo pred osobou konajúcou za Obchodníka alebo Sprostredkovateľa, ktorá overí jeho totožnosť, musí byť podpis Klienta na plnomocenstve úradne osvedčený. Pokiaľ Klient splnomocňuje zástupcu na ukončenie Zmluvy, na zrušenie Majetkového účtu Klienta, na zmenu Autorizovaného bankového účtu alebo na poukázanie peňažných prostriedkov Klienta na iný ako Autorizovaný bankový účet, musí to byť výslovne uvedené v osobitnom plnomocenstve udelenom na takýto úkon, pričom podpis Klienta na takomto plnomocenstve musí byť vždy úradne osvedčený.
 11. Pokiaľ je plnomocenstvo vystavené mimo územia Slovenskej republiky, overí podpis na plnomocenstve osoba oprávnená vykonávať overovanie podpisov v krajine, kde bolo plnomocenstvo vystavené. Obchodník je oprávnený požadovať, aby takéto plnomocenstvá boli úradne overené a superlegalizované, prípadne opatrené doložkou “Apostille” v zmysle Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 05.10.1961.
 12. Obchodník upozorňuje Klienta, že záznamy komunikácie s Klientom týkajúce sa poskytnutej Investičnej služby alebo Vedľajšej služby a záznamy komunikácie s potenciálnym zákazníkom Obchodník zaznamenáva a archivuje po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. Klient podpisom Zmluvy súhlasí s tým, že záznamy komunikácie podľa predchádzajúcej vety môžu byť použité ako dôkazný prostriedok v súdnom alebo správnom konaní.
 13. Klient berie na vedomie, že v prípade elektronickej komunikácie môže dôjsť k strate, zničeniu, neúplnému alebo oneskorenému doručeniu, neoprávnenému získaniu, použitiu alebo zneužitiu prenášaných dát. Obchodník a Klient sú preto povinní vždy postupovať tak, aby tieto riziká boli, pokiaľ možno, v čo najväčšej miere obmedzené. V prípade poruchy komunikačných zariadení alebo obchodného systému používaného Obchodníkom bude o tejto skutočnosti Klient informovaný pred podaním Pokynu. Obchodník si s Klientom môže individuálne dohodnúť alternatívny spôsob komunikácie a spôsob vykonania služby.
 1. Obchodník v zmysle platných právnych predpisov člení Klientov na neprofesionálnych a profesionálnych. Konkrétny Klient môže byť za splnenia podmienok určených v ZCP považovaný aj za oprávnenú protistranu.
 2. Obchodník koná pri poskytovaní Služieb a vykonávaní investičných činností v súlade so zásadami poctivého obchodného styku s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov.
 3. Obchodník vykonáva svoju činnosť tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti finančného systému, a nevykonáva žiadne činnosti smerujúce k manipulácii trhu.
 4. Obchodník sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v Zmluve a v súlade s Pokynmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a pravidlami a obyčajami domácich a zahraničných kapitálových Trhov bude vlastným menom na účet Klienta vyvíjať činnosť smerujúcu k dosiahnutiu kúpy alebo predaja cenných papierov alebo iných Finančných nástrojov alebo k ich prvotnému nadobudnutiu alebo na poskytnutie iných Obchodníkom zabezpečovaných Služieb.
 5. Obchodník poskytuje Klientovi Služby v peňažnej mene kapitálového Trhu, na ktorom je predmetná Služba vykonávaná.
 6. Obchodník poskytuje Služby vždy odplatne. Klient je za poskytnutie Služieb povinný zaplatiť Obchodníkovi odplatu podľa aktuálneho Cenníka služieb.
 7. Obchodník informuje Klienta o všetkých okolnostiach ohrozujúcich jeho schopnosť plniť si záväzky voči Klientovi podľa Zmluvy a týchto VOP.
 8. Obchodník je oprávnený za účelom plnenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy alebo VOP využívať tretie osoby podľa svojho starostlivého výberu. Obchodník postupuje pri výbere takýchto tretích osôb s odbornou starostlivosťou a zodpovedá za starostlivý výber takýchto tretích osôb, avšak nezodpovedá za splnenie povinností týmito tretími osobami.
 9. Klient nemôže požadovať od Obchodníka splnenie záväzku, pokiaľ jeho splnenie závisí od tretej osoby bez toho, aby táto tretia osoba splnila svoj záväzok voči Obchodníkovi.
 10. Za účelom vykonania Obchodu na účet Klienta, je Obchodník oprávnený blokovať peňažné prostriedky Klienta potrebné na vykonanie Obchodu. Až do vyrovnania vykonávaného Pokynu, nie je Klient oprávnený disponovať s peňažnými prostriedkami evidovanými na Majetkovom účte Klienta z dôvodu ich blokácie na vykonanie Obchodu.
 11. Obchodník je oprávnený, za účelom vykonania Obchodu na účet Klienta, dať pokyn na pozastavenie práva nakladať so zaknihovanými Finančnými nástrojmi Klienta určenými na predaj v súlade s pravidlami a zvyklosťami jednotlivých kapitálových trhov, na ktorých sa Obchod vykonáva.
 12. Obchodník je oprávnený vykonávať prevod Finančných nástrojov alebo peňažných prostriedkov z Majetkového účtu Klienta na Majetkový účet iného Klienta v prípade, ak Klient Finančný nástroj predáva a iný Klient Finančný nástroj kupuje.

Obchodník vedie peňažné prostriedky Klientov na osobitných bankových účtoch (Klientske zberné účty) určených výlučne pre prostriedky Klientov Obchodníka. Úroky a bankou účtované poplatky za vedenie týchto účtov sú príjmom, resp. nákladom Obchodníka.

 1. Obchodník vykonáva Pokyny s cieľom získať najlepší možný výsledok pre Klienta pri zohľadnení ceny, nákladov, rýchlosti a pravdepodobnosti vykonania Pokynov, vyrovnania Obchodu, veľkosti a povahy alebo iných kritérií týkajúcich sa vykonania Pokynov.
 2. Obchodník je povinný požiadať Klienta alebo potenciálneho klienta o poskytnutie informácií týkajúcich sa jeho znalostí a skúseností v oblasti investovania. Informácie o znalostiach a skúsenostiach Klienta v oblasti investovanie zisťuje Obchodník formou odpovedí Klienta uvedených v Investičnom dotazníku. Na základe odpovedí Klienta posúdi Obchodník, či Klientove znalosti a skúseností v oblasti investovania sú dostatočné na to, aby si Klient uvedomoval riziká spojené s príslušným druhom ponúkaného alebo požadovaného Finančného nástroja alebo Služby, a či sú pre Klienta primerané a vhodné. Ak Obchodník usúdi, že Finančný nástroj alebo Služba nie sú pre Klienta primerané alebo vhodné, Obchodník na to Klienta upozorní. Ak Klient na Pokyne trvá, Obchodník Pokyn vykoná, ak ho neodmietne z iného dôvodu, avšak Obchodník upozorňuje Klienta, že v takomto prípade berie Klient na seba plnú zodpovednosť za to, že požadovaný Finančný nástroj alebo Služba nie je pre neho vhodná.
 3. Obchodník predpokladá, že Klient, ktorý je posúdený ako profesionálny klient má potrebné skúsenosti a znalosti ohľadne tých druhov Finančných nástrojov a Služieb, pre ktoré je profesionálnym klientom.
 4. Klient môže Obchodníkovi zadať na nákup Finančných nástrojov jednorazový alebo trvalý Pokyn.
 5. Trvalý Pokyn na nákup Finančných nástrojov zadáva Klient Obchodníkovi za účelom pravidelného obstarávania kúpy Finančných nástrojov, a to počas doby trvania platnosti Pokynu, ktorú si v trvalom Pokyne Klient určil.
 6. Obchodník bude, na základe trvalého Pokynu, obstarávať kúpu Finančných nástrojov s mesačnou frekvenciou, vždy najneskôr v posledný pracovný deň konca príslušného kalendárneho mesiaca, a to v množstve zodpovedajúcom peňažnému zostatku Majetkového účtu Klienta ku dňu nákupu Finančných nástrojov a po zohľadnení obstarávacej ceny Finančného nástroja a poplatkov v zmysle Cenníka služieb.
 7. Klient má právo kedykoľvek trvalý Pokyn ukončiť alebo zmeniť jeho špecifikáciu (zmena trvalého Pokynu), a to na základe písomnej žiadosti doručenej Obchodníkovi. Platnosť trvalého Pokynu zaniká aj uplynutím doby platnosti Pokynu alebo dosiahnutím plánovanej investovanej čiastky uvedenej v trvalom Pokyne.
 8. Za účelom pravidelného obstarávania kúpy finančných nástrojov pre Klienta na základe trvalého Pokynu na nákup finančných nástrojov Obchodník zriadi a bude viesť pre Klienta osobitný Majetkový účet Klienta.
 9. Ak klient vydá konkrétnu inštrukciu týkajúcu sa Pokynu alebo jeho špecifického charakteru, Obchodník vykoná Pokyn podľa takejto konkrétnej inštrukcie, pričom takéto konanie sa považuje za splnenie povinnosti získať najlepší možný výsledok pre Klienta. Konkrétna požiadavka Klienta môže Obchodníkovi zabrániť, aby postupoval v súlade so Stratégiou vykonávania pokynov a teda v súlade s cieľom získať najlepší výsledok pri vykonaní Pokynu.
 10. Za podmienok stanovených v Zmluve a týchto VOP je Obchodník povinný dodržiavať Pokyny. Obchodník nie je oprávnený odchýliť sa od Pokynu, ibaže je to nevyhnutné v záujme Klienta a Obchodník nemôže včas získať jeho súhlas.
 11. Pokyn k obstaraniu nákupu alebo predaja Finančného nástroja musí obsahovať nasledujúce informácie:
  1. identifikácia Klienta alebo oprávnenej osoby, ktorá podáva Pokyn v mene Klienta;
  2. ISIN, názov alebo iná jednoznačná identifikácia FN, používané na danom Trhu, ktorý má byť kúpený alebo predaný;
  3. či má byť FN kúpený alebo predaný;
  4. počet kusov FN, ktoré majú byť kúpené alebo predané alebo objem peňažných prostriedkov, za ktoré majú byť FN nakúpené;
  5. mena, v ktorej má byť Pokyn zrealizovaný;
  6. cenový limit (limitná cena za 1 ks), nad ktorý už FN nesmie byť kúpený alebo cenový limit, pod ktorým FN už nesmie byť predávaný; ak nie je takýto limit stanovený, rozumie sa tým, že Obchodník zaradí Pokyn na regulovaný Trh bez uvedenia limitnej ceny alebo je Obchodník oprávnený kúpiť / predať FN za cenu určenú “at the best” v súlade so Stratégiou vykonávania Pokynov za najlepších možných podmienok pre Klienta počas doby platnosti Pokynu;
  7. v prípade nákupu zmenky ako FN aj nominálnu hodnotu, na akú má byť zmenka vystavená, obstarávaciu cenu, za ktorú má byť zmenka nakúpená, dátum vystavenia a dátum splatnosti zmenky;
  8. v prípade zadania trvalého Pokynu aj plánovanú investovanú čiastku a výšku pravidelnej mesačnej investície;
  9. doba platnosti Pokynu; ak nie je doba platnosti uvedená, je Pokyn platný od okamihu jeho prijatia Obchodníkom a stratí platnosť na konci Obchodného dňa, v ktorom bol Pokyn prijatý;
  10. maximálna suma, ktorá má byť použitá na nákup FN alebo minimálna suma, ktorá má byť získaná prostredníctvom predaja FN; ak nie je stanovená, rozumie sa jej súčin počtu kusov FN podľa písm. d) tohto článku a cenového limitu podľa písm. f) tohto článku;
  11. v prípade písomného pokynu vlastnoručný podpis osoby oprávnenej podávať pokyny Obchodníkovi, pričom sa tento podpis musí zhodovať s podpisom uvedenom vo vzorovom podpise; alebo Heslo pre telefonické zadávanie Pokynov a PIN platné pre Klienta alebo Sprostredkovateľa v prípade, že Klient alebo Sprostredkovateľ odovzdáva Pokyn telefonicky;
  12. označenie Obchodníka ako adresáta Pokynu v prípade, že Klient podáva Pokyn Obchodníkovi písomne. V prípade, že ako adresát Pokynu bude označená osoba odlišná od osoby Obchodníka, Obchodník môže postúpiť taký Pokyn osobe označenej ako adresát (tretej strane), avšak nezodpovedá za jeho doručenie a vykonanie;
  13. miesto, dátum a čas podania Pokynu.
 12. Pokiaľ Obchodník zabezpečuje v mene a na účet Klienta vystavenie vlastnej zmenky emitovanej treťou osobou (emitentom), Pokyn musí obsahovať:
 13. údaje o emitentovi (vystaviteľovi),
 14. údaje o remitentovi (prvom zmenkovom veriteľovi),
 15. nominálna hodnota,
 16. dátum vystavenia,
 17. dátum splatnosti,
 18. spôsob úročenia: act/365,
 19. mena,
 20. obstarávacia cena,
 21. príkaz Klienta na vydanie zmenky s doložkou „bez protestu“.
 22. Údaje obsiahnuté v Pokyne musia byť úplné, presné, jasné a zrozumiteľné. Obchodník môže upozorniť Klienta na Pokyny, ktoré obsahujú nedostatky, ktoré by mohli ohroziť vykonanie Pokynu. V prípade, že Pokyn neobsahuje niektoré z náležitostí Pokynu uvedených v odsekoch 11 a 12 tohto článku alebo obsah Pokynu nebude Obchodníkovi úplne zrejmý a ak Klient neodstráni chyby Pokynu, je Obchodník oprávnený podľa vlastného uváženia odmietnuť prijatie Pokynu a neuskutočniť ho vôbec alebo je oprávnený ho vykonať na základe Stratégie vykonávania pokynov. Obchodník bude pri plnení Pokynu postupovať s riadnou odbornou starostlivosťou a v záujme Klienta.
 23. Obchodník môže odmietnuť prijatie Pokynu, ak obsahuje podmienky, ktoré vykonanie Pokynu znemožňujú alebo, ak by s jeho splnením boli spojené neprimerané ťažkosti alebo náklady; neprimeranosť posúdi Obchodník a o odmietnutí Pokynu bezodkladne informuje Klienta.
 24. Obchodník nie je povinný Pokyn prijať alebo vykonať a nie je viazaný Pokynom (t. j. je oprávnený Pokyn odmietnuť), ak:
  1. Pokyn nebol podaný včas,
  2. Pokyn obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje alebo Pokyn neobsahuje jednoznačné zadanie a tieto chyby Pokynu Klient napriek upozorneniu Obchodníka neodstránil a Obchodník nerealizoval takýto chybný Pokyn v súlade s odsekom 13 tohto článku VOP,
  3. podľa odôvodneného názoru Obchodníka Pokyn nie je určitý, zrozumiteľný alebo úplný,
  4. Pokyn nie je doručený Obchodníkovi niektorým zo spôsobov uvedených v týchto VOP,
  5. Obchodník má podozrenie, že Pokyn podáva neoprávnená osoba,
  6. Pokyn odporuje vnútorným predpisom Obchodníka,
  7. Pokyn svojim obsahom alebo účelom odporuje platným právnym predpisom, alebo by jeho vykonaním mohlo dôjsť k porušeniam platných právnych predpisov alebo k ich obídeniu,
  8. Pokyn svojom obsahom alebo účelom odporuje zákonom daného Trhu, prípadne obchodným podmienkam platným pre daný Trh zahraničných finančných nástrojov, alebo ich obchádza,
  9. splnením Pokynu by mohlo dôjsť k stretu záujmov medzi Obchodníkom a Klientom alebo medzi Klientmi navzájom.
 25. Pokiaľ Obchodník nadobudne podozrenie, že v dôsledku poskytnutia služby Klientovi na základe Pokynu môže dôjsť k manipulácii s Trhom, upozorní na túto skutočnosť Klienta a požiada ho o vysvetlenie účelu Pokynu, prípadne navrhne iný spôsob dosiahnutia rovnakého účelu, ktorý nenaruší priehľadnosť Trhu. Ak Obchodník aj napriek vysvetleniu Klienta má dôvodné podozrenie, že poskytnutím Služby na základe Pokynu môže dôjsť k narušeniu transparentnosti Trhu, Pokyn odmietne vykonať.
 26. Obchodník nie je zodpovedný za škody spôsobené nevykonaním Pokynu, ktorý nebol prijatý, alebo vykonaný, alebo ktorým Obchodník nie je viazaný z dôvodov, ktoré sú uvedené v tomto článku VOP. Obchodník nie je zodpovedný za škody vzniknuté z nevykonania nekompletných, nepresných alebo oneskorených Pokynov, za škody vzniknuté nepresným alebo neúplným vyplnením Pokynu a ani nie je zodpovedný za škody vzniknuté ako dôsledok zmenených alebo sfalšovaných dokumentov.
 27. Klient bude bez zbytočného odkladu informovaný Obchodníkom o tom, že Pokyn nebol prijatý alebo vykonaný alebo Obchodník ním nie je viazaný.
 28. Aby Pokyn na kúpu Finančných nástrojov mohol byť zrealizovaný v celom rozsahu, musí mať Klient na svojom Majetkovom účte Klienta finančné prostriedky minimálne vo výške uvedenej v Pokyne na kúpu Finančných nástrojov a súčasne Klient musí mať na svojom Majetkovom účte Klienta finančné prostriedky minimálne vo výške poplatku vzťahujúceho sa na tento nákup Finančných nástrojov.
 29. Klient je oprávnený už prijatý Pokyn zrušiť. Totožnosť Klienta pri zrušení Pokynu musí byť zistená a overená rovnakým spôsobom ako pri podávaní Pokynu. Zrušenie Pokynu môže byť vykonané kedykoľvek, najneskôr však do času jeho čo i len čiastočného vykonania, postúpenia burze cenných papierov, alebo inému obchodníkovi s cennými papiermi alebo, najneskôr do času, pokiaľ ešte neboli vykonané nezvratné a neodvolateľné kroky na vykonanie Pokynu. Obchodník okamžite po obdržaní takejto inštrukcie Klienta o zrušení Pokynu zastaví vykonávanie Pokynu, ak je zrušenie Pokynu akceptovateľné.
 30. Obchodník má právo odmietnuť vykonať Pokyn a neposkytnúť Klientovi svoje Služby v prípade podozrenia, že by tým došlo k rozporu s predpismi , ktoré upravujú ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranu pred financovaním terorizmu. Obchodník nezodpovedá za škodu spôsobenú Klientovi neposkytnutím takejto služby alebo nevykonaním Pokynu z tohto dôvodu.
 31. Obchodník môže Pokyny vykonať mimo regulovaného Trhu alebo tiež mimo mnohostranného obchodného systému, pričom Klient uzatvorením Zmluvy vyjadruje súhlas s tým, aby Obchodník vykonával všetky jeho Pokyny alebo ktorýkoľvek z nich aj mimo regulovaného Trhu alebo tiež mimo mnohostranného obchodného systému.
 32. V mene Klienta je oprávnený podávať Pokyny tiež Sprostredkovateľ. Sprostredkovateľ poskytuje Klientovi investičnú službu prijatie a postúpenie Pokynov týkajúcich sa FN a to tak, že tieto Pokyny od Klienta prijíma a odovzdáva ich Obchodníkovi.
 33. Ak Klient podáva Pokyn Obchodníkovi prostredníctvom Sprostredkovateľa, musí Klient dodržiavať rovnaké postupy a náležitosti, ako keby Pokyn podával priamo Obchodníkovi. Sprostredkovateľ je úplne zodpovedný za prijatie Pokynu od Klienta a jeho bezchybné a bezodkladné postúpenie Obchodníkovi. Obchodník nie je povinný kontrolovať a verifikovať spôsob odovzdania ani obsah Pokynu zadávaného Klientom Sprostredkovateľovi, okrem prípadov vzniku pochybností.
 34. Klient podáva Pokyny Obchodníkovi počas Časového rozvrhu prevádzkového dňa v nasledujúcich formách:
 35. písomne v papierovej podobe osobne alebo poštou. V prípade zaslania Pokynu poštou, ak nie je podpis Klienta na Pokyne overený Sprostredkovateľom, ktorý vykoná aj identifikáciu a overenie identifikácie Klienta, musí byť podpis Klienta na Pokyne úradne overený. V prípade osobného doručenia Pokynu vykoná overenie podpisu, identifikáciu a overenie identifikácie Klienta Obchodník.
 36. telefonicky, výlučne na telefónne linky určené Obchodníkom na prijímanie telefonických Pokynov Klientov; Obchodník bude od Klienta v takomto prípade vyžadovať na účely preukázania totožnosti PIN a Heslo pre telefonické zadávanie Pokynov, bez uvedenia ktorých Klientov Pokyn odmietne,
 37. iným spôsobom písomne dohodnutým medzi Klientom a Obchodníkom.
 38. Klient môže podávať Pokyny podľa predchádzajúceho bodu aj Sprostredkovateľovi, ktorý tieto Pokyny postúpi priamo Obchodníkovi spôsobom ustanoveným medzi Obchodníkom a Sprostredkovateľom.
 39. V prípade, ak Klient podáva Obchodníkovi Pokyny prostredníctvom Sprostredkovateľa, je povinný na vyžiadanie Obchodníka potvrdiť Obchodníkovi správnosť obsahu každého takéhoto Pokynu.
 40. V prípade, ak bude Pokyn doručený Obchodníkovi mimo Časového rozvrhu prevádzkového dňa, Obchodník Pokyn vykoná v nasledujúci pracovný deň v rámci Časového rozvrhu prevádzkového dňa.
 41. Klient podáva Obchodníkovi Pokyn na výber finančných prostriedkov zo svojho Majetkového alebo Portfóliového účtu Klienta prostredníctvom formulára Obchodníka:
 42. písomne v papierovej podobe osobne alebo poštou. V prípade zaslania Pokynu na výber finančných prostriedkov poštou, ak nie je podpis Klienta na Pokyne na výber finančných prostriedkov overený Sprostredkovateľom, ktorý vykoná aj identifikáciu a overenie identifikácie Klienta, musí byť podpis Klienta na Pokyne na výber finančných prostriedkov úradne overený. V prípade osobného doručenia Pokynu na výber finančných prostriedkov vykoná overenie podpisu, identifikáciu a overenie identifikácie Klienta Obchodník. Vprípade, že v Pokyne na výber finančných prostriedkov je číslo bankového účtu, na ktoré Klient žiada zrealizovať výber finančných prostriedkov  odlišné ako číslo Autorizovaného bankového účtu Klienta uvedené v Zmluve, musí byť podpis Klienta úradne overený. V prípade, ak Klient neuvedie v Pokyne na výber finančných prostriedkov číslo Autorizovaného bankového účtu vykoná Obchodník prevod peňažných prostriedkov na Autorizovaný bankový účet uvedený v Zmluve. Obchodník je oprávnený samostatne rozhodnúť, v prípade ak je v Zmluve uvedených viacero Autorizovaných bankových účtov, na ktorý z týchto Autorizovaných bankových účtov peňažné prostriedky Klienta prevedie.
 43. písomne v papierovej podobe prostredníctvom Sprostredkovateľa, ktorý tieto Pokyny v originálnej podobe postúpi priamo Obchodníkovi spôsobom ustanoveným medzi Obchodníkom a Sprostredkovateľom.
 44. iným spôsobom písomne dohodnutým medzi Klientom a Obchodníkom.

 

 1. V prípade, ak Klient podáva Obchodníkovi Pokyn na výber finančných prostriedkov prostredníctvom Sprostredkovateľa, je povinný na vyžiadanie Obchodníka potvrdiť Obchodníkovi správnosť obsahu každého takéhoto Pokynu.
 2. Ak neobsahuje Pokyn na výber finančných prostriedkov všetky náležitosti podľa týchto VOP, alebo iné náležitosti vyžadované Obchodníkom, považuje sa tento Pokyn na výber finančných prostriedkov za neplatný a nepodaný.
 3. Suma na vyplatenie v zmysle Pokynu na výber finančných prostriedkov bude  znížená o výšku pohľadávok na zaplatenie odplaty za poskytované Služby, ktoré Obchodník eviduje voči Klientovi ku dňu realizovania Pokynu na výber finančných prostriedkov. Obchodník je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči Klientovi s pohľadávkami na vyplatenie finančných prostriedkov z ktoréhokoľvek Majetkového účtu Klienta.
 4. Obchodník zrealizuje Pokyn na výber finančných prostriedkov najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa prijatia platného Pokynu na výber finančných prostriedkov.
 5. Klient je povinný chrániť Heslo pre telefonické zadávanie Pokynov a PIN pred tretími osobami. Klient je povinný bezodkladne informovať Obchodníka o strate, odcudzení alebo zneužití Hesla pre telefonické zadávanie Pokynov alebo PIN. Obchodník upozorňuje Klienta, že nezodpovedá za prípadné škody Klienta alebo tretích osôb, ktoré vznikli stratou, odcudzením a zneužitím Hesla pre telefonické zadávanie Pokynov alebo PIN.
 6. Klient je povinný uhradiť Obchodníkovi všetky náklady, ktoré mu vznikli v dôsledku zrušenia Pokynu alebo v súvislosti s ním, ak sa Klient a Obchodník nedohodnú inak.
 7. Klient súhlasí s nahrávaním všetkých telefónnych hovorov uskutočnených medzi Obchodníkom a Klientom alebo medzi Klientom a Sprostredkovateľmi, predmetom ktorých je podávanie Pokynov a so zaznamenávaním, uchovávaním a archivovaním takto nahratých telefónnych hovorov Obchodníkom. V prípade akéhokoľvek sporu medzi Obchodníkom a Klientom môžu byť tieto nahrávky použité ako dôkaz pre riešenie sporov. Klient zároveň súhlasí, že tieto nahrávky môžu byť použité kedykoľvek ako dôkaz počas akéhokoľvek správneho, súdneho alebo iného konania.
 8. Obchodník nie je zodpovedný za akékoľvek straty, škody alebo výdavky Klienta, ktoré vznikajú z omeškania v prenose Pokynov z dôvodu chýb komunikačných zariadení, porúch softvéru, hardvéru alebo z akýchkoľvek iných dôvodov, na ktoré nemôže mať Obchodník vplyv.
 9. V prípade poruchy informačného systému, nahrávacieho zariadenia alebo telekomunikačného systému Obchodníka, je Obchodník oprávnený odmietnuť prijatie telefonicky zadaného Pokynu. Ak porucha týchto systémov má vplyv na Klientom zadané Pokyny, Obchodník sa pokúsi Klienta informovať náhradným telekomunikačným zariadením na telekomunikačné zariadenia, ktoré uviedol v Zmluve a urobí opatrenia na zabránenie vzniku škôd.
 10. Klient berie na vedomie, že v prípade elektronickej komunikácie, najmä prostredníctvom mobilných telefónov, faxu alebo elektronickej pošty a internetu, môže dôjsť k strate, zničeniu, neúplnému alebo oneskorenému odoslaniu alebo doručeniu, neoprávnenému získaniu, použitiu alebo zneužitiu prenášaných dát. Obchodník a Klient sú preto povinní vždy postupovať tak, aby tieto riziká boli pokiaľ možno v čo najväčšej miere obmedzené.
 11. V prípade poruchy komunikačných zariadení či obchodného systému používaného Obchodníkom bude o tejto skutočnosti Klient informovaný pred zadaním Pokynu na vykonanie služby. Obchodník s Klientom si individuálne dohodnú alternatívny spôsob komunikácie a spôsob vykonania Služby.
 12. Obchodník je povinný pri dodržaní podmienok daných VOP a Zmluvou vykonať Klientove Pokyny, ak však nenastane zásadná technická, organizačná, legislatívna alebo personálna prekážka na strane Obchodníka, ktorá neumožňuje Obchodníkovi Pokyn vykonať a ktorú nemohol predvídať pri prijatí Pokynu. Obchodník je povinný Klienta bezodkladne informovať o takejto skutočnosti. Obchodník nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté nevykonaním Pokynu v dôsledku legislatívnych alebo úradných obmedzení, zmien trhových alebo legislatívnych pravidiel, vojny, teroristického útoku, štrajku, technickej poruchy alebo iných prekážok spôsobených zásahom vyššej moci.
 13. Obchodník je povinný poskytnúť na vyžiadanie Klientovi informáciu o stave vykonávania jeho Pokynu.

Pri zmenkách je Klient okrem Pokynu Obchodníkovi povinný vystaviť aj špeciálnu platobnú inštrukciu pre emitenta zmenky, ktorá musí byť podpísaná výlučne majiteľom zmenky a na základe ktorej Klient potvrdí, že v termíne splatnosti zmenky má emitent povinnosť zaplatiť zmenkovú sumu priamo na Klientsky zberný účet.

Kúpa Finančných nástrojov.

 1. Obchodník na základe doručeného Pokynu na kúpu zariadi vo vlastnom mene, resp. v mene Klienta a na účet Klienta kúpu Finančných nástrojov.
 2. Pokyn na kúpu Finančných nástrojov je záväzný pre Obchodníka až od okamihu, keď je na Majetkovom účte Klienta evidovaná záloha – hodnota Pokynu na kúpu FN, t. j. suma peňažných prostriedkov určená vo výške podľa odseku 3 tohto článku.
 3. Klient zloží na Klientsky zberný účet zálohu – hodnotu Pokynu na kúpu FN, t. j. sumu peňažných prostriedkov vo výške určenej ako súčet nasledovných súm:
 4. hodnoty FN kalkulovanej podľa limitnej ceny určenej v Pokyne alebo v Pokyne s nešpecifikovanou limitnou cenou, hodnoty FN kalkulovanej podľa poslednej verejne známej ceny FN na Trhu,
 5. Obchodníkovej odmeny podľa Cenníka služieb,
 6. výšky predpokladaných nákladov tretích strán,
 7. výšky úrokov, o ktoré narástla hodnota FN do ukončenia platnosti Pokynu v prípade, že FN sú úročené,
 8. hodnoty prijatých a zadaných doposiaľ nerealizovaných platných nákupných alebo iných kúpnu silu negatívne ovplyvňujúcich Pokynov na Trhu.
 9. Ak Klient podá Obchodníkovi trvalý Pokyn, je povinný uhradiť poplatok za nákup Finančných nástrojov vopred podľa Cenníka služieb, a to jednorázovo alebo postupne. Obchodník je oprávnený strhnúť Klientovi jednorazový poplatok z prvej poukázanej mesačnej zálohy na nákup Finančných nástrojov a zvyšnú časť finančných prostriedkov použiť na realizáciu trvalého Pokynu. V prípade postupného uhrádzania poplatku je Obchodník oprávnený strhávať Klientovi z prichádzajúcich mesačných záloh 75% z každej poukázanej zálohy, a to až do úplného splatenia poplatku podľa Cenníka služieb.
 10. Ak na základe žiadosti Klienta dôjde k ukončeniu platnosti trvalého Pokynu, k prerušeniu trvalého Pokynu alebo k zmene trvalého Pokynu, dôsledkom ktorej bude zníženie plánovanej investovanej čiastky, Klient nemá nárok na vrátenie časti zaplateného poplatku.
 11. Ak na základe žiadosti Klienta dôjde k zmene trvalého Pokynu, dôsledkom ktorej bude navýšenie plánovanej investovanej čiastky, Klient je povinný doplatiť rozdiel medzi poplatkom prislúchajúcim k navýšenej plánovanej investícii a poplatkom prislúchajúcim k pôvodne plánovanej investícii. Pokiaľ Klient po zmene trvalého Pokynu tento vzniknutý rozdiel nedoplatí, strhne Obchodník tento doplatok Klientovi z prvých mesačných záloh zaslaných Obchodníkovi po zmene trvalého Pokynu až do úplného splatenia doplatku.
 12. Zloženie ďalších peňažných prostriedkov na zálohu nevyžaduje súhlas Obchodníka. Zložené peňažné prostriedky Obchodník pripíše na Majetkový účet Klienta vedený v mene účtu, na ktorý boli peňažné prostriedky zložené.
 13. Prípadnú konverziu mien Obchodník uskutoční na základe inštrukcií Klienta.
 14. Zloženie peňažných prostriedkov na kúpu FN vo výške určenej podľa odseku 3 tohto článku na Klientsky zberný účet Obchodníka musí byť vykonané s dostatočným predstihom pred predpokladaným dátumom Obchodu, aby Obchodník mohol pripísať tieto peňažné prostriedky na príslušný Majetkový účet Klienta a v prípade postúpenia Pokynu tretej strane (napr. inému obchodníkovi s cennými papiermi) zaslať tieto peňažné prostriedky tretej strane. Ak Obchodník neurčí inak, má sa za to, že dostatočný predstih sú tri pracovné dni.
 15. Ak Klient nepoukáže na Klientsky zberný účet dostatočné množstvo peňažných prostriedkov potrebných na vykonanie Pokynu na kúpu FN v požadovanom objeme, je Obchodník oprávnený zrealizovať Pokyn čiastočne, tzn. len v rozsahu zodpovedajúcom prijatému množstvu peňažných prostriedkov so zohľadnením odmeny Obchodníka v zmysle Cenníka služieb.
 16. Finančné nástroje, ktorých kúpu pre Klienta obstará Obchodník, prechádzajú do majetku Klienta v prípade listinných Finančných nástrojov dňom vykonania rubopisu, ak sa vyžaduje a ich odovzdaním Obchodníkovi alebo v prípade zaknihovaných Finančných nástrojov zapísaním na Majetkový účet u depozitára alebo Majetkový účet Klienta.

      Predaj Finančných nástrojov.

 1. Klient je oprávnený podať Pokyn na obstaranie predaja len tých Finančných nástrojov, ktorých je výlučným vlastníkom a ku ktorým nie je žiadnym spôsobom obmedzené jeho dispozičné právo. Klient je povinný preukázať svoje neobmedzené vlastnícke právo k Finančnému nástroju, ktorý zveril Obchodníkovi na predaj:
 2. v prípade Finančného nástroja v listinnej podobe predložením buď priamo Finančného nástroja alebo potvrdenia osoby, u ktorej je tento Finančný nástroj v úschove a ktorá má oprávnenie prijímať Finančné nástroje do úschovy,
 3. v prípade Finančných nástrojov v zaknihovanej podobe predložením výpisu z registra vedeného osobou, u ktorej je tento Finančný nástroj registrovaný.
 4. Po celú dobu platnosti Pokynu na obstaranie predaja Finančných nástrojov, nie je Klient oprávnený s dotknutými Finančnými nástrojmi disponovať.
 5. Obchodník na základe doručeného Pokynu na predaj zariadi vo vlastnom mene, resp. v mene Klienta a na účet Klienta predaj Finančných nástrojov.
 6. Ak Obchodník prijme Pokyn na predaj Finančného nástroja a Klient nedisponuje na Majetkovom účte u depozitára alebo Majetkovom účte Klienta dostatkom Finančných nástrojov, bude ho Obchodník informovať o nemožnosti zrealizovania jeho Pokynu v celom rozsahu, ale len o čiastočnej realizácii Pokynu.
 7. V prípadoch predaja FN sa z výťažku predaja pred jeho vyplatením Klientovi najskôr odpočíta odplata Obchodníka v zmysle Cenníka služieb, náklady tretích strán a aj výška doposiaľ neuhradených pohľadávok Obchodníka voči Klientovi.
 8. Ak Klient udelí Pokyn na obstaranie predaja zaknihovaného Finančného nástroja, ktorý je evidovaný na jeho Majetkovom účte u depozitára, Klient výslovne súhlasí s tým, aby priamo a na základe podania Pokynu na predaj takéhoto Finančného nástroja bolo na tomto účte zaregistrované pozastavenie výkonu práva nakladať so zaknihovanými Finančnými nástrojmi určenými na predaj počas celej doby platnosti Pokynu. Klient sa súčasne zaväzuje vykonať všetky nevyhnutné úkony potrebné na vykonanie registrácie pozastavenia práva nakladať s Finančnými nástrojmi podľa predchádzajúcej vety.
 9. Obchodník nie je povinný prijať listinné FN, ktoré nie sú kompletné, sú poškodené, alebo ktoré nezodpovedajú špecifickým požiadavkám, či ktoré sú uvádzané na zozname stratených alebo odcudzených FN. Rovnako tak nie je povinný prijať listinné alebo zaknihované FN, ktoré boli založené v prospech tretej osoby alebo ktorých prevoditeľnosť je inak obmedzená.
 10. V prípade predaja listinných FN musia byť odovzdané Obchodníkovi s dostatočným predstihom pred predpokladaným dátumom Obchodu tak, aby Obchodník mohol pripísať tieto FN na príslušný Majetkový účet Klienta. Ak Obchodník túto dobu predstihu Klientovi nestanovuje, má sa za to, že sú to tri pracovné dni.

  Potvrdenie vykonania (realizácia) Pokynu.

 1. Po vykonaní Obchodu (realizácii Pokynu) poskytne bezodkladne Obchodník Klientovi potvrdenie o realizácii Obchodu, ktoré bude obsahovať základné informácie týkajúce sa vykonania tohto Pokynu. Pokiaľ ide o neprofesionálneho Klienta, je Obchodník povinný zaslať mu oznámenie potvrdzujúce vykonanie Pokynu najneskôr v prvý pracovný deň po jeho vykonaní alebo, ak potvrdenie dostal Obchodník od tretej osoby, najneskôr v prvý Obchodný deň po prijatí potvrdenia od tejto osoby (okrem prípadu, ak by toto potvrdenie obsahovalo rovnaké informácie, aké sú v potvrdení, ktoré má povinnosť zaslať Klientovi podľa osobitných predpisov tretia osoba).

  Poukazovanie peňažných prostriedkov

 1. Klient sa zaväzuje poukazovať Obchodníkovi peňažné prostriedky, ktoré sú určené na obstaranie kúpy alebo obstaranie vydania Finančných nástrojov na Klientsky zberný účet, a to iba formou bezhotovostného prevodu z ktorejkoľvek banky alebo hotovostného vkladu na tento Klientsky zberný účet.
 2. Klient je povinný pri poukazovaní peňažných prostriedkov na Klientsky zberný účet uviesť variabilný symbol, ktorým je v prípade fyzických osôb ich rodné číslo a v prípade právnických osôb ich identifikačné číslo. Ak Klient neuvedie variabilný symbol alebo ak uvedie nesprávny variabilný symbol a Obchodníkovi sa nepodarí identifikovať vlastníka poukázaných peňažných prostriedkov, nebudú peňažné prostriedky pripísané na Majetkový účet klienta. Ak to Obchodník vyžaduje, je Klient je povinný uviesť pri poukazovaní peňažných prostriedkov na Klientsky zberný účet aj špecifický symbol. Poukázané peňažné prostriedky neidentifikovaného vlastníka Obchodník vráti späť tomu, kto ich na Klientsky zberný účet poukázal. Náklady spojené s takto späť vrátenými peňažnými prostriedkami znáša príjemca.
 3. Obchodník pripíše peňažné prostriedky na Majetkový účet Klienta v ten deň, keď boli riadne identifikované na Klientskom zbernom účte.
 4. Pri poukazovaní peňažných prostriedkov na Klientsky zberný účet za účelom poskytnutia Investičnej služby riadenie portfólia je Klient povinný dodržiavať minimálnu výšku peňažných vkladov takto:
 5. výška prvého peňažného vkladu poukázaného na Klientsky peňažný účet nesmie byť nižšia ako 10 000 EUR, alebo ekvivalentu v cudzej mene,
 6. výška každého ďalšieho peňažného vkladu poukázaného na Klientsky peňažný účet nesmie byť nižšia ako 500 EUR, alebo ekvivalentu v cudzej mene.

Stanovenie aktuálnej hodnoty Finančných nástrojov a finančných prostriedkov

 1. Obchodník vypočítava aktuálnu hodnotu Finančných nástrojov a finančných prostriedkov na Majetkovom účte Klienta alebo Portfóliovom účte Klienta nasledovne:
 2. u Finančných nástrojov obchodovaných na burze (regulovanom trhu) sa použije posledná známa záverečná hodnota kurzu na burze ku dňu výpočtu hodnoty,
 3. u Finančných nástrojov neobchodovaných na burze sa použije ich nominálna hodnota, účtovná hodnota alebo obstarávacia cena ku dňu výpočtu hodnoty,
 4. u dlhopisov a iných dlhových Finančných nástrojov je ich hodnota stanovená podľa písm. b) tohto bodu, zvýšená o alikvotný úrokový výnos ku dňu výpočtu hodnoty,
 5. u finančných prostriedkov sa ich hodnota vypočíta ako nominálna hodnota zostatku na účte,

u Finančných nástrojov a finančných prostriedkov denominovaných v cudzej mene sa na prepočet na domácu menu použije výmenný kurz, ktorý na deň výpočtu uverejnila Európska centrálna banka.

 1. Obchodník peňažné prostriedky Klientov držané na Klientskom zbernom účte a Majetkovom účte Klienta neúročí.
 2. Obchodník pripisuje na Majetkový účet Klienta všetky výnosy pochádzajúce z jeho Finančných nástrojov.
 3. Klient je plne zodpovedný za splnenie záväzkov, ktoré sú dôsledkom konania Obchodníka za Klienta a na účet Klienta v súlade s týmito VOP a Zmluvou.
 4. Obchodník vyhlasuje, že jeho zamestnanci nebudú oznamovať žiadne informácie o Klientovi, stave Majetkového účtu Klienta alebo jeho obchodovaní s Finančnými nástrojmi (ďalej len “Informácie”) tretím stranám, a to s výnimkou prípadov, keď je informačná povinnosť Obchodníka stanovená platnými právnymi predpismi alebo pravidlami zahraničných Trhov záväznými pre Obchodníka alebo prípadov, keď je to vyžadované za účelom podania, splnenia alebo vyrovnania Pokynu a splnenia predmetu Zmlúv, alebo ak ide o osoby zmluvne alebo zákonne viazané mlčanlivosťou. Osoby viazané mlčanlivosťou sú predovšetkým také osoby, ktoré vystupujú menom Obchodníka na základe mandátnej alebo Sprostredkovateľskej Zmluvy s Obchodníkom, a ktoré sú s Klientom v kontakte alebo sú to Sprostredkovatelia. Klient súhlasí s poskytovaním Informácií týmto osobám.
 5. Klient si je vedomý možnosti prípadných rizík a strát vyplývajúcich z obchodovania na kapitálových trhoch a bol na ne Obchodníkom upozornený. Obchodník ďalej upozorňuje Klienta, že predpokladané, či možné výnosy nie sú zaručené, že minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov a nie je zaručená ani návratnosť investovaných finančných prostriedkov.

Investičné poradenstvo

 1. Obchodník na základe požiadavky Klienta môže poskytnúť Klientovi odplatne Investičnú službu investičné poradenstvo.

  Úschova a správa Finančných nástrojov Klienta.

 1. Úschovu, správu alebo držiteľskú správu FN Obchodník vykonáva predovšetkým vo vzťahu k FN vydaným pre Klienta prostredníctvom Obchodníka.
 2. Službu úschovy a správy FN poskytuje Obchodník Klientovi na základe písomnej Zmluvy alebo ako súčasť niektorej Investičnej služby alebo investičnej č
 3. Úschova a správa môže medzi Obchodníkom a Klientom vzniknúť aj nesplnením povinnosti Klienta prevziať FN od Obchodníka.
 4. Ak na základe Zmluvy obstará Obchodník pre Klienta FN a Klient si takto obstarané FN nevyzdvihne, ani inak neprevezme od Obchodníka do 10 dní od obstarania FN, považujú sa tieto FN za zložené Obchodníkovi do samostatnej úschovy.
 5. Obchodník preberá listinný FN na uloženie do individuálnej alebo hromadnej úschovy. Individuálnou (samostatnou) úschovou je uloženie listinného FN jedného Klienta oddelene od listinných FN ostatných Klientov. Ak je listinný FN v individuálnej úschove, Obchodník vráti Klientovi ten istý FN, ktorý mu Klient zveril do úschovy. Hromadnou úschovou je spoločné uloženie zastupiteľného FN Klienta so zastupiteľnými listinnými FN iných Klientov. Ak je listinný FN v hromadnej úschove, Obchodník vracia Klientovi zastupiteľný listinný FN.
 6. Obchodník má k uschovávaným FN záložné právo na zabezpečenie poplatkov za úschovu a nie je povinný uschovávané FN vydať skôr, ako mu budú všetky tieto poplatky uhradené.
 7. Po prijatí listinných FN do úschovy Obchodník s vynaložením odbornej starostlivosti chráni uložené FN pred stratou, znehodnotením, poškodením alebo zničením. Obchodník zodpovedá za škodu na uloženom listinnom FN, ibaže ju nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.
 8. Obchodník neprevezme FN do úschovy, ak je listinný FN poškodený, neúplný alebo inak znehodnotený, alebo ak podľa názoru Obchodníka vzbudzuje pochybnosti, že je falošný, ukradnutý, alebo, že má inú vadu, ktorá by mala vplyv na platnosť FN alebo na práva k nemu. Obchodník neprevezme listinný FN do úschovy ani vtedy, ak má podozrenie, že o úschovu FN žiada osoba, ktorá k tomu nie je oprávnená.
 9. Obchodník ako správca vykonáva pre Klienta správu FN, ktoré pre Klienta obstará a vykonáva úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s týmito FN.
 10. Ak Obchodník obstará pre Klienta nadobudnutie FN a zároveň vykonáva pre Klienta držiteľskú správu, je oprávnený aj bez osobitnej inštrukcie Klienta vykonávať pre neho správu obstaraného FN.
 11. Obchodník je povinný aj bez Pokynov majiteľa FN vykonávať s odbornou starostlivosťou všetky úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s FN, najmä požadovať splnenie záväzkov spojených s FN, ako aj vykonávať výmenné práva alebo predkupné práva spojené s FN (napr. vykonávať inkaso dividend a kupónov týkajúcich sa FN, inkasovať splatné úroky a všetky ostatné príjmy v súvislosti s FN držanými v správe, preberať, inkasovať a požadovať úhrady všetkých platieb, ktoré sa stanú splatnými z FN v správe).
 12. Ak to vyžaduje povaha úkonu, ktorý má Obchodník ako správca v rámci vykonávania správy Finančných nástrojov uskutočniť, je Klient ako majiteľ Finančného nástroja povinný odovzdať Obchodníkovi listinný Finančný nástroj alebo potrebné písomné splnomocnenie, a to bezodkladne po tom, čo ho na to Obchodník vyzval. Ak sa úkon týka zaknihovaného Finančného nástroja, je Klient ako jeho majiteľ povinný po vyzvaní zo strany Obchodníka včas urobiť opatrenia, aby bol Obchodník oprávnený v potrebnom rozsahu dávať príkazy na nakladanie so zaknihovaným Finančným nástrojom.
 13. Ak Zmluva neurčuje inak, v rámci správy FN Obchodník nie je povinný zúčastňovať sa ako zástupca Klienta na valných zhromaždeniach spoločností, ktoré emitovali spravované FN a hlasovať na nich. Účasť na valnom zhromaždení a hlasovaní na valnom zhromaždení vykonáva Obchodník na základe vlastného rozhodnutia, po zohľadnení najmä programu konkrétneho valného zhromaždenia, práv a záujmov Klienta vo vzťahu ku konkrétnemu Finančnému nástroju, ekonomickej efektívnosti účasti na valnom zhromaždení, alebo aj reálnej možnosti presadenie práv Klienta. Pokiaľ bude Obchodník vykonávať hlasovacie právo spojené s FN, je Klient ako majiteľ FN povinný vystaviť mu potrebné písomné splnomocnenie. Ak udelí Klient Obchodníkovi pokyny, ako sa má hlasovacie právo využiť, je Obchodník povinný hlasovať takto určeným spôsobom.
 14. Ak správu alebo úschovu FN zabezpečuje pre Obchodníka tretia osoba, Obchodník prijíma opatrenia potrebné na to, aby FN Klienta boli kedykoľvek identifikovateľné oddelene od FN Obchodníka prostredníctvom odlišne označených účtov v evidencii tretej strany, alebo pomocou rovnocenných opatrení, ktorými sa zabezpečuje rovnaká alebo rovnocenná úroveň ochrany pre Klienta. Správa a úschova zahraničných FN sa vykonáva na účte otvorenom u tretej osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi jednotlivých štátov, alebo administratívnymi úpravami, súdnymi rozhodnutiami, ako aj pravidlami a zvyklosťami kapitálových trhov. Správa a úschova zahraničných FN bude v zahraničí zabezpečovaná oprávnenými osobami, ktorých odbornosť a dôveryhodnosť Obchodník pravidelne overuje. Spôsob evidencie FN držaných pre Klienta v zahraničí nemá vplyv na spôsob evidencie na Majetkovom účte Klienta, ktorý pre Klienta vedie Obchodník. Ak Klient požiada, aby jeho tuzemské alebo zahraničné FN boli v Slovenskej republike alebo v zahraničí uschované alebo spravované na jeho meno a je to možné, Obchodník je povinný mu to zabezpečiť. V takom prípade je Obchodník oprávnený požadovať od Klienta osobitný administratívny poplatok, ktorého výšku mu oznámi vopred, pred vykonaním požadovanej služby.
 15. Zmenky, ktorých vystavenie zabezpečil pre Klienta Obchodník, sa preberajú výlučne do samostatnej (individuálnej) úschovy v bezpečnostnom trezore Obchodníka. S uloženou zmenkou bude nakladať len predseda predstavenstva Obchodníka.
 16. Za úschovu a správu FN je Klient povinný zaplatiť Obchodníkovi poplatok podľa platného Cenníka služieb, resp. podľa Zmluvy. Klient súhlasí s tým, že Obchodník je oprávnený uspokojiť si svoju pohľadávku na zaplatenie poplatku za úschovu a správu aj z výnosov z FN (napr. dividendy, výnosy zo zmeniek, dlhopisov a pod.), ktoré Obchodník pre Klienta spravuje.

  Držiteľská správa.

 1. Obsahom vykonávania držiteľskej správy je realizácia právnych úkonov potrebných na výkon a zachovanie práv spojených s FN pre majiteľov FN voči tretím osobám, ktoré vykonáva Obchodník vo svojom mene a na účet Klienta, najmä:
 2. prijatie FN v prospech Majetkového účtu Klienta,
 3. dodanie FN na ťarchu Majetkového účtu Klienta,
 4. pripisovanie úrokov, dividend a iných plnení plynúcich z držania FN  na účet Klienta.
 5. Držiteľskú správu vykonáva Obchodník prostredníctvom Majetkového účtu Klienta, na ktorom eviduje vo svojej vnútornej evidencii Finančné nástroje a peňažné prostriedky, ktoré pre Klienta drží. Záznamy a účty držiteľskej správy pre svojich Klientov vedie Obchodník tak, že kedykoľvek a bezodkladne dokáže rozlíšiť aktíva držané pre jedného Klienta od aktív držaných pre iného Klienta a od svojich vlastných aktív. Obchodník vedie záznamy a účty držiteľskej správy tak, že je zabezpečená jej presnosť a súvzťažnosť k Finančným nástrojom a peňažným prostriedkom držaným pre svojich Klientov. Obchodník pravidelne vykonáva porovnanie svojich záznamov a Majetkových účtov Klientov s účtami a záznamami iných osôb, prostredníctvom ktorých Obchodník tieto aktíva pre svojich Klientov drží.
 6. Obchodník vedie peňažné prostriedky Klientov uložené podľa ust. § 71j ZCP u tretích osôb oddelene od bankových účtov, na ktorých sú vedené peňažné prostriedky Obchodníka. Obchodník zabezpečuje, aby Finančné nástroje Klientov uložené u tretej osoby podľa ust. § 71i ZCP boli zreteľne oddelené od Finančných nástrojov Obchodníka prostredníctvom odlišne označených účtov v evidencii tretej strany alebo pomocou rovnocenných opatrení, ktorými sa dosiahne rovnaká alebo rovnocenná úroveň ochrany.
 7. Za držiteľskú správu FN je Klient povinný zaplatiť Obchodníkovi poplatok podľa platného Cenníka služieb, resp. podľa Zmluvy.

Obchodovanie na úver

 1. Obchodník poskytuje Klientovi vedľajšiu službu poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými Finančnými nástrojmi, do ktorého je Obchodník ako poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený. Uvedenú službu poskytuje Obchodník Klientovi na umožnenie obchodu s Finančným nástrojom, ku ktorému Obchodník od Klienta prijal pokyn. Obchodník poskytuje úver Klientovi formou povoleného prečerpania na Majetkovom účte Klienta (ďalej len „povolený debet“ alebo „úver“). Takto poskytnutý úver nie je spotrebiteľským úverom podľa zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Obchodník sa nepovažuje za veriteľa podľa tohto zákona. Obchodník je oprávnený, nie však povinný poskytnúť klientovi úver. Ak Obchodník klientovi úver neposkytne, môže tak urobiť bez udania dôvodu. Za podanie žiadosti o poskytnutie úveru (čerpanie povoleného debetu) sa považuje podanie Pokynu na obchod s Finančnými nástrojmi, na ktorého vykonanie nemá Klient v deň vyrovnania tohto obchodu na Majetkovom účte Klienta dostatok peňažných prostriedkov v mene vyrovnania obchodu.
 2. Akýkoľvek úver poskytnutý Obchodníkom Klientovi musí byť dostatočne zabezpečený Finančnými nástrojmi alebo peňažnými prostriedkami na Majetkovom účte klienta, pričom za takéto zabezpečenie úveru sa považujú aj Finančné nástroje, ktorých nadobudnutie je čo i len čiastočne financované z úveru, pokiaľ Klient udelí Obchodníkovi splnomocnenie na nakladanie s nimi, zahrňujúce právo zriadiť záložné právo k takýmto Finančným nástrojom, dojednať zabezpečovací prevod vlastníckeho práva k takýmto Finančným nástrojom a predať takéto Finančné nástroje. V prípade, že úver nebude dostatočne zabezpečený (za čo sa považuje aj zánik splnomocnenia podľa predchádzajúcej vety), vyzve Obchodník Klienta, aby vykonal doplnenie zabezpečenia tohto úveru, a to tak, aby previedol na Majetkový účet Klienta Obchodníkom stanovený objem Finančných nástrojov alebo Obchodníkom stanovené množstvo peňažných prostriedkov. V prípade, že Klient nevykoná toto doplnenie zabezpečenia, alebo dôjde k ďalšiemu poklesu hodnoty majetku na Majetkovom účte Klienta,  je Obchodník oprávnený akékoľvek Finančné nástroje na akomkoľvek Majetkovom účte Klienta u Obchodníka (vrátane Finančných nástrojov, ku ktorým bolo zriadené záložné právo alebo ktorých vlastníctvo bolo prevedené v rámci zabezpečovacieho prevodu práva podľa prvej vety tohto bodu) okamžite predať (alebo udeliť pokyn na ich predaj) a týmto spôsobom získané peňažné prostriedky použiť na úhradu svojich pohľadávok vyplývajúcich z poskytnutého úveru. Toto právo má Obchodník aj vtedy, ak má akékoľvek pochybnosti o tom, či Klient vyššie uvedené doplnenie zabezpečenia vykonal.
 3. Zoznam Finančných nástrojov, ktoré Obchodník prijíma ako zabezpečenie úveru, je uvedený na Webovom sídle Obchodníka, rovnako ako výška Požadovaného kolaterálu slúžiaceho na zabezpečenie úveru pre dané finančné nástroje pri poskytnutí úveru Klientovi.
 4. Každý Finančný nástroj zo zoznamu Obchodníka má pridelený parameter označený ako “Požadovaný kolaterál”, ktorý vyjadruje minimálnu mieru vlastných prostriedkov Klienta, ktoré Obchodník požaduje na poskytnutie úveru na kúpu daného finančného nástroja. Obchodník má právo prijať ako zabezpečenie úveru aj Finančné nástroje, ktoré nie sú v tomto zozname uvedené, avšak nie je tak povinný urobiť. Obchodník si vyhradzuje právo poskytnúť Klientovi aj úver s nižším Požadovaným kolaterálom. Klient sa zaväzuje, že bude priebežne sledovať výšku zabezpečenia svojho úveru a v prípade potreby toto zaistenie doplní.
 5. Ak podiel hodnoty Finančných nástrojov Klienta nenakúpených prostredníctvom úveru na Celkovej výške zabezpečenia klesne pod 25% Celkovej výšky zabezpečenia, vyzve Obchodník Klienta telefonicky alebo e-mailom, aby do 2 pracovných dní od doručenia výzvy doplnil výšku zabezpečenia späť na minimálne 25% Celkovej výšky zabezpečenia, a to vkladom alebo prevodom ďalších Finančných nástrojov alebo vkladom alebo prevodom peňažných prostriedkov na Majetkový účet Klienta. Klient je povinný takto urobiť aj bez Obchodníkovej výzvy. Pri komunikácii e-mailom sa za doručenie výzvy považuje odoslanie e-mailu Obchodníkom na e-mailovú adresu Klienta.
 6. Ak, bez ohľadu na bod 25 tohto článku, klesne podiel hodnoty Finančných nástrojov Klienta nenakúpených prostredníctvom úveru na Celkovej výške zabezpečenia akéhokoľvek úveru poskytnutého Obchodníkom Klientovi pod 15% Celkovej výšky zabezpečenia, stáva sa takýto úver okamžite splatným a Obchodník je oprávnený aj bez ďalšieho upozornenia Klienta ihneď predať (alebo udeliť pokyn na predaj) niektoré alebo všetky Finančné nástroje na ktoromkoľvek Majetkovom účte Klienta na splatenie úveru alebo jeho časti (vrátane Finančných nástrojov, ku ktorým bolo zriadené záložné právo alebo ktorých vlastníctvo bolo prevedené v rámci zabezpečovacieho prevodu práva podľa prvej vety bodu 22 tohto článku).
 7. Obchodník je kedykoľvek oprávnený, nie však povinný, použiť na zabezpečenie povoleného debetu peňažné prostriedky alebo Finančné nástroje z iného Majetkového účtu Klienta vedeného v inej mene ako v ktorej bol povolený debet alebo poskytnutý akýkoľvek iný úver.
 8. Klient je povinný za poskytnutie úveru zaplatiť Obchodníkovi úroky a poplatky vo výške podľa Cenníka služieb.
 9. Klient berie na vedomie, že s obchodovaním na úver je spojené riziko pákového efektu, kedy Klient na jednej strane vkladá len určitú časť z celkovej hodnoty obchodu, ale na strane druhej podstupuje riziko zodpovedajúce celkovej hodnote obchodu. Vzhľadom na uvedené riziko Obchodník starostlivo posudzuje, či obchodovanie na úver je primerané skúsenostiam, zámerom, finančným zdrojom, prípadne iným s takýmto obchodovaním súvisiacim okolnostiam na strane Klienta.

  Riadenie portfólia

 1. Obchodník poskytuje Klientovi investičnú službu riadenie portfólia formou individuálne riadeného portfólia (ďalej len „riadenie portfólia“) za účelom zabezpečiť hospodárenie s Finančnými nástrojmi a peňažnými prostriedkami na Portfóliovom účte Klienta na základe rozhodovania Obchodníka v rámci a v rozsahu zmluvy o riadení portfólia a týchto VOP.
 2. Obchodník poskytuje pre Klienta vedľajšiu službu držiteľská správa v zmysle týchto VOP vo vzťahu k Finančným nástrojom, ktoré pre Klienta obstará v rámci služby riadenie portfólia a robí úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie práv spojených so spravovanými Finančnými nástrojmi voči tretím osobám.
 3. Klient je povinný konkretizovať svoju investičnú stratégiu v prílohe k zmluve o riadení portfólia, ktorá definuje základné pravidlá investovania. Obchodník nenesie zodpovednosť za straty, ktoré Klientovi vzniknú pohybom trhovej hodnoty Finančných nástrojov riadených podľa investičnej stratégie.
 4. Pri riadení individuálneho portfólia Klienta je zloženie Finančných nástrojov určené individuálne, a to určením maximálneho podielu jednotlivých druhov Finančných nástrojov v portfóliu alebo určením minimálneho podielu jednotlivých druhov Finančných nástrojov v portfóliu v zmysle investičnej stratégie Klienta.
 5. Pri poskytovaní investičnej služby riadenie portfólia pre Klienta, je Obchodník v rámci a v rozsahu Klientom zvolenej investičnej stratégie oprávnený reinvestovať peňažné prostriedky získané vykonávaním správy Finančných nástrojov.
 6. Obchodník je povinný pri poskytovaní investičnej služby riadenie portfólia vypracovať na základe investičných cieľov Klienta a druhov Finančných nástrojov v portfóliu Klienta vhodnú metódu oceňovania a porovnávania, ktorá bude slúžiť ako orientácia pre Klienta potrebná na to, aby Klient, ktorému sa služba poskytuje, mohol zhodnotiť výkonnosť Obchodníka.
 7. Pri poskytovaní služby riadenie portfólia je Obchodník povinný získať potrebné informácie týkajúce sa znalostí a skúseností Klienta v oblasti investícií, vzťahujúce sa na konkrétny typ Finančného nástroja alebo Služby, jeho finančnú situáciu a jeho investičné ciele za účelom odporučiť Klientovi Investičné služby a Finančné nástroje, ktoré sú pre neho vhodné so zreteľom na zistenú úroveň jeho znalostí a skúseností. Uvedené Obchodník zisťuje vyhodnotením odpovedí na otázky uvedené v Investičnom dotazníku. Ak Obchodník nezíska pri poskytovaní investičnej služby riadenia portfólia informácie podľa Investičného dotazníka, nesmie odporúčať Klientovi Investičné služby ani Finančné nástroje.
 8. Obchodník poskytuje Klientovi pravidelné výpisy o činnostiach súvisiacich s riadením portfólia. Pravidelný výpis z Portfóliového účtu Klienta poskytuje Obchodník Klientovi raz za šesť mesiacov podľa stavu k 30. júnu a 31. decembru. Na žiadosť Klienta poskytne Obchodník pravidelný výpis Klientovi z Portfóliového účtu Klienta raz za tri mesiace vyhotovený k poslednému dňu každého kalendárneho štvrťroka alebo po každom uskutočnenom Obchode. Ak sa Klient rozhodne, že bude prijímať informácie o jednotlivých uskutočnených obchodoch, zašle mu Obchodník oznámenie potvrdzujúce Obchod najneskôr v prvý Obchodný deň po jeho uskutočnení alebo, ak potvrdenie prijal Obchodník od tretej osoby, najneskôr v prvý Obchodný deň po prijatí potvrdenia od tejto tretej osoby a zároveň mu v takom prípade zašle pravidelný výpis z Portfóliového účtu Klienta raz ročne so stavom k 31. decembru. Pravidelný ročný, polročný alebo štvrťročný výpis z Portfóliového účtu Klienta zasiela Obchodník Klientovi najneskôr do 60 dní odo dňa, ku ktorému bol výpis vyhotovený.
 9. Ak Obchodník obdrží od Klienta Pokyn na výber finančných prostriedkov z Portfóliového účtu Klienta, Obchodník podľa vlastného uváženia a v súlade s investičnou stratégiou Klienta zrealizuje do 30 dní odo dňa prijatia Pokynu na výber finančných prostriedkov speňaženie adekvátnej časti finančných nástrojov evidovaných na portfóliovom účte Klienta a prevod finančných prostriedkov na autorizovaný bankový účet Klienta alebo na účet uvedený v Pokyne na výber finančných prostriedkov. Ak v uvedenej lehote nemôže Obchodník z objektívnych dôvodov speňažiť potrebný objem Finančných nástrojov, vyplatí Klientovi v uvedenej lehote len disponibilný peňažný zostatok Portfóliového účtu Klienta. Finančné nástroje speňaží Obchodník hneď ako to bude možné a rozdiel medzi požadovanou sumou finančných prostriedkov a už vyplatenou sumou poukáže Klientovi bez zbytočného odkladu potom, ako tieto finančné prostriedky obdrží.

Náklady, ktoré vzniknú s realizáciou Pokynu na výber finančných prostriedkov znáša Klient.

 1. Obchodník poskytuje Služby za odmenu. Zmluvná odmena za služby Obchodníka sa určí podľa aktuálneho Cenníka služieb Obchodníka, platného v deň podania Pokynu alebo vykonania iného úkonu zo strany Klienta, ktorý vyvolá poskytnutie Služby zo strany Obchodníka alebo sa stanoví dohodou zmluvných strán uvedenou v Pokyne.
 2. Klient je povinný sa zoznámiť s aktuálnym Cenníkom služieb Obchodníka, a to vždy aktuálne k okamihu podania Pokynu alebo vykonania iného úkonu zo strany Klienta, ktorý vyvolá poskytnutie Služby zo strany Obchodníka. Podaním Pokynu či vykonaním iného úkonu, ktorý vyvolá poskytnutie Služby zo strany Obchodníka, Klient zároveň potvrdzuje, že sa s aktuálnym Cenníkom služieb Obchodníka oboznámil a súhlasí s ním.
 3. K cenám za Služby uvedeným v Cenníku služieb, ktoré podliehajú dani z pridanej hodnoty, bude pripočítaná príslušná sadzba dane z pridanej hodnoty podľa príslušných právnych predpisov.
 4. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmluvnú odmenu, ako aj náklady vo výške podľa platného Cenníka služieb alebo podľa individuálnej dohody medzi Obchodníkom a Klientom je Obchodník oprávnený inkasovať priamo z Majetkového účtu Klienta vo výške a v termínoch uvedených v Cenníku služieb, pripadne podľa dohody s Klientom.
 5. V prípade, že Obchodník eviduje voči Klientovi pohľadávky, ktoré nebolo možné uspokojiť z peňažných prostriedkov Klienta evidovaných na ktoromkoľvek Majetkovom účte Klienta, je Obchodník povinný zaslať Klientovi výzvu na zaplatenie s uvedením dátumu splatnosti pohľadávky a Klient sa zaväzuje zaplatiť Obchodníkovi požadované platby najneskôr v deň ich splatnosti uvedený vo výzve na zaplatenie bez ohľadu na to, či tu existujú iné pohľadávky, ktoré môže mať Klient voči Obchodníkovi. Zaplatením sa rozumie pripísanie peňažných prostriedkov na určený bankový účet Obchodníka. Ak nesplní Klient svoj ​​záväzok včas, je Klient povinný uhradiť Obchodníkovi sankčné úroky z omeškania, a to odo dňa splatnosti dlžnej sumy až do okamihu jej splatenia Obchodníkovi. Ak právne predpisy, od ktorých sa nemožno dohodou odchýliť, neurčujú inak, sú úroky z omeškania stanovené vo výške jednej desatiny percenta z dlžnej sumy za každý deň omeškania, maximálne však do výšky istiny dlžnej sumy.
 6. Ak Klient v určenej dobe Obchodníkovi neuhradí dlžnú sumu alebo v prípade, že Obchodník požaduje úhradu úrokov z omeškania alebo náhradu škody, ktorá vznikla Obchodníkovi, je Obchodník oprávnený predať FN vedené na ktoromkoľvek Majetkovom účte Klienta, ku ktorým je v jeho prospech podľa týchto VOP alebo Zmluvy zriadené záložné právo, a to v takom rozsahu, aby celková suma získaná predajom FN po odpočítaní všetkých nákladov zodpovedala dlžnej sume. Obchodník je oprávnený použiť získané prostriedky na úhradu Klientovho záväzku. Ak sa získa takýmto predajom FN viac peňažných prostriedkov než činí Klientov záväzok, prevedie Obchodník prebytok na Majetkový účet Klienta vedený Obchodníkom ako zálohu na nákup FN.
 7. Obchodník je oprávnený si jednostranne započítať svoje splatné pohľadávky, ktoré má voči Klientovi a o dlžnú sumu znížiť akúkoľvek Klientovu pohľadávku voči Obchodníkovi a uhradiť Klientovi výslednú sumu. O započítaní Obchodník Klienta upovedomí. Započítanie sa netýka peňažných prostriedkov prijatých od Klienta za účelom kúpy FN.
 8. Obchodník môže postúpiť svoju pohľadávku voči Klientovi aj bez súhlasu Klienta spôsobom podľa platných právnych predpisov. Až do momentu oznámenia o postúpení zo strany Obchodníka sa Klient platne zbaví záväzku plnením v prospech Obchodníka.
 9. Obchodník je oprávnený kedykoľvek jednostranne meniť Cenník služieb.
 10. Všetky zmeny Cenníka služieb, ktoré sú v neprospech Klienta, uskutoční Obchodník tak, že tieto zmeny v predstihu aspoň 15 dní pred ich účinnosťou oznámi Klientovi alebo sprístupní Klientovi elektronicky alebo na Webovom sídle Obchodníka. Takéto oznámenie zmien je účinné aj v prípade, že sa s ním Klient fakticky neoboznámi. Klient má právo na základe nesúhlasu so zmenou Cenníka služieb, ktorá je v jeho neprospech, vypovedať Zmluvu. V takomto prípade musí byť výpoveď Zmluvy doručená Obchodníkovi najneskôr do nadobudnutia účinnosti zmeny Cenníka služieb. Výpoveď je účinná uplynutím výpovednej doby, ktorá je jeden mesiac. Počas výpovednej doby sú Klientovi účtované poplatky podľa pôvodného Cenníka služieb, ktorý predchádzal novému Cenníku služieb, s ktorým Klient vyjadril nesúhlas.
 11. Odo dňa účinnosti zmeny Cenníka služieb je Obchodník oprávnený účtovať novú výšku poplatkov.

Osobitné pravidlá pre výpočet odmeny za vykonanie Pokynu.

 1. Základom pre výpočet odmeny za vykonanie Pokynu je súčet nákupných, resp. predajných cien, vrátane alikvotného úrokového výnosu (ďalej len „AÚV”) všetkých Finančných nástrojov obstaraných pre Klienta Obchodníkom formou kúpy, vydania, alebo predaja v súlade so Zmluvou a Pokynmi. AÚV sa vypočítava vždy ku dňu vykonania Obchodu s Finančným nástrojom.
 2. Okrem odmeny za vykonanie Pokynu má Obchodník právo na úhradu všetkých preukázateľne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s obstaraním kúpy, vydania alebo predaja Finančného nástroja pre Klienta (najmä poplatky účtované organizátorom trhu a inými právnickými osobami za operácie s Finančnými nástrojmi, CDCP SR, s. atď.), ktoré Obchodník vynaložil pri vykonávaní jednotlivých Pokynov, s výnimkou prípadov, ak boli náklady už zahrnuté do odmeny Obchodníka. Právo na zaplatenie týchto nákladov vzniká Obchodníkovi momentom ich vynaloženia.
 3. Obchodníkovi vzniká právo na odmenu za vykonanie Pokynu obstarať kúpu, vydanie alebo predaj Finančných nástrojov vyrovnaním Pokynu. Ak Obchodník Pokyn do uplynutia doby platnosti Pokynu vykoná len čiastočne, má Obchodník právo na pomernú časť odmeny a na úhradu pomernej časti vynaložených nákladov. Ak Obchodník nepredá alebo nekúpi do uplynutia doby platnosti Pokynu ani jeden z dohodnutých Finančných nástrojov, Obchodníkovi nevznikne právo na odmenu, ale Obchodník má aj v tomto prípade právo na úhradu účelne vynaložených nákladov.
 4. Odmena Obchodníka je splatná dňom vyrovnania Pokynu, alebo dňom vyrovnania čiastočne vykonaného Pokynu. Splatnosť úhrady vynaložených nákladov, ktoré znáša a je povinný uhradiť Klient, nastáva zároveň so splatnosťou odmeny. Ak Obchodníkovi nevzniklo právo na odmenu, Klient sa zaväzuje uhradiť účelne vynaložené náklady, ktoré znáša, na základe doručeného písomného vyúčtovania zo strany Obchodníka v ňom určenej lehote splatnosti.
 5. Ak Klient zaplatil preddavok na vykonanie Pokynu, vykoná Obchodník zúčtovanie tak, že od zaplatenej výšky preddavku sa odpočíta:
 6. a) kúpna cena, ktorú Obchodník zaplatil za obstaranie kúpy alebo vydania Finančných nástrojov,
 7. b) výška poplatkov pre Obchodníka podľa Cenníka Služieb,
 8. c) všetky preukázateľne vynaložené náklady, ktoré neboli zahrnuté do odmeny pre Obchodníka a vznikli Obchodníkovi pri realizácii obstarávania kúpy alebo vydania dohodnutých Finančných nástrojov.

Osobitné pravidlá o odmene za vykonávanie úschovy, správy alebo držiteľskej správy Finančných nástrojov.

 1. Základom pre výpočet odmeny za vykonávanie úschovy, správy alebo držiteľskej správy Finančných nástrojov je ich aktuálna hodnota. Odmena za vykonávanie úschovy, správy alebo držiteľskej správy sa počíta denne a účtuje mesačne. Výška odmeny  za vykonávanie úschovy, správy alebo držiteľskej správy je uvedená v Cenníku Služieb. Obchodník je oprávnený uspokojiť svoju pohľadávku na zaplatenie odmeny za správu alebo držiteľskú správu Finančných nástrojov aj tak, že ju započíta s prijatým splneným záväzkom, ktorý je spojený s Finančnými nástrojmi, ktoré pre Klienta spravuje (napr. dividendou, výnosom z dlhopisov).

Osobitné pravidlá o odmene za Riadenie individuálnych portfólií. Odmena je stanovená individuálne a jej výška je uvedená v prílohe k Zmluve o riadení portfólia alebo v Cenníku služieb.

 1. Klient zodpovedá za pravdivosť, úplnosť, správnosť všetkých údajov uvedených v Zmluve, ako aj na akomkoľvek dokumente, ktorý Klient predložil Obchodníkovi. Klient je povinný oznámiť Obchodníkovi každú zmenu svojich osobných údajov. Akúkoľvek zmenu je Klient povinný Obchodníkovi vhodným spôsobom preukázať. V prípade, ak Klient dopĺňa alebo mení Autorizovaný bankový účet, musí byť oznámenie o zmene v písomnej forme, podpísané výlučne Klientom a podpis úradne overený v prípade, ak podpis Klienta na oznámení o doplnení alebo zmene autorizovaného bankového účtu nebol overený Sprostredkovateľom alebo zamestnancom Obchodníka.
 2. Adresa uvedená pri zmluvných stranách v uzatvorenej Zmluve je doručovacou adresou. Zmenu adresy je Klient povinný oznámiť písomne Obchodníkovi. Až do prevzatia tohto oznámenia je považovaná za doručovaciu adresu Klienta doterajšia adresa. Klient je povinný rovnako oznámiť Obchodníkovi zmenu ďalších údajov uvedených v záhlaví Zmluvy.
 3. Klient súhlasí s tým, že Obchodník je oprávnený zaznamenať akúkoľvek komunikáciu prebiehajúcu medzi Obchodníkom a Klientom prostredníctvom akýchkoľvek dostupných technických prostriedkov a archivovať všetky tieto záznamy ako i kópie všetkých informácií a dokumentov, ktoré Obchodník prevezme, alebo prijme od Klienta alebo tretích osôb. Klient súhlasí s tým, aby Obchodník zaznamenával komunikáciu s Klientom i bez jeho predchádzajúceho upozornenia, že je také opatrenie uskutočnené. Klient súhlasí s tým, že Obchodník je oprávnený v prípade sporu použiť tieto záznamy a kópie ako dôkazný prostriedok.
 4. Pre účely efektívnej komunikácie medzi Obchodníkom a Klientom sa Klient zaväzuje oznamovať Obchodníkovi aj každú zmenu svojej e-mailovej adresy a svojho telefónneho čísla a to bez zbytočného odkladu po vykonaní zmeny.
 5. Obchodník je oprávnený požadovať, aby kópie originálneho dokumentu predložené Klientom Obchodníkovi boli úradne overené.
 6. Obchodník je oprávnený požadovať, aby Klient pri predložení akéhokoľvek dokumentu Obchodníkovi v inom než slovenskom alebo českom jazyku predložil Obchodníkovi úradný slovenský preklad uvedeného dokumentu opatrený tlmočníckou doložkou. V takomto prípade Obchodník používa výhradne príslušný slovenský preklad a nie je povinný skúmať, či tento preklad zodpovedá pôvodnej jazykovej verzii.
 7. Ak Klient poskytol v Zmluve svoju e-mailovú adresu, výslovne súhlasí s tým, aby mu Obchodník v prípadoch, keď je to vzhľadom na skutočnosti, za ktorých sa uskutočňuje alebo má uskutočňovať obchodný vzťah možné a vhodné, poskytoval informácie všeobecného charakteru, j. informácie, ktoré nie sú určené osobne Klientovi, formou zverejnenia na Webovom sídle Obchodníka a tento spôsob komunikácie Klient považuje vzhľadom na súvislosti, za ktorých sa uskutočňuje, alebo má uskutočniť obchodný vzťah za vhodný.
 8. Ak Klient poskytol v Zmluve svoju e-mailovú adresu, výslovne súhlasí s tým, aby mu Obchodník zasielal oznámenia a korešpondenciu určenú osobne klientovi elektronicky priamo na túto e-mailovú adresu a teda tento spôsob komunikácie Klient považuje vzhľadom na súvislosti, za ktorých sa uskutočňuje, alebo má uskutočniť obchodný vzťah za vhodný, a to najmä, ale nielen v týchto prípadoch, ak Obchodník informuje Klienta:
 9. o stave Majetkového účtu Klienta,
 10. o výške zostatku na Majetkovom účte Klienta so stavom k 31.12. príslušného roka,
 11. o Obchodoch, ktoré pre Klienta zrealizoval,
 12. o hodnote Finančných nástrojov Klienta spravovaných Obchodníkom.
 13. V prípade, že Klient neuviedol e-mailovú adresu v Zmluve, zasiela Obchodník oznámenie podľa predchádzajúceho bodu písomnou formou doporučenou zásielkou na doručovaciu adresu Klienta. Náklady súvisiace so zaslaním doporučenej zásielky znáša Klient, s výnimkou zaslania oznámenia o výške zostatku na Majetkovom účte Klienta so stavom k 31.12. príslušného roka.
 14. Klient a Obchodník spolu komunikujú nasledujúcimi spôsobmi:
 15. osobne,
 16. telefonicky: telefonický hovor, SMS správa,
 17. prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie: e-mail, Webové sídlo Obchodníka,
 18. písomne (doručenie písomnosti poštou alebo kuriérskou službou).
 19. Doručovanie písomnosti sa uskutočňuje nasledujúcimi spôsobmi:
 20. osobne,
 21. prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie: e-mail, Webové sídlo Obchodníka,
 22. doručením poštou alebo kuriérskou službou.
 23. Pri doručovaní písomnosti osobne, kuriérom alebo preberanie písomnosti Klientom u Obchodníka sa písomnosť považuje za doručenú jej odovzdaním, za ktoré sa považuje aj prípad, ak ju adresát odmietne prevziať.
 24. Oznámenia Obchodníka vykonávané formou e-mailu sa považujú za doručené momentom odoslania e-mailu na e-mailovú adresu Klienta uvedenú v Zmluve.
 25. Pri doručovaní písomností Obchodníka poštou sa zásielka považuje za doručenú v tuzemsku tretí deň po jej odoslaní a v cudzine siedmy deň po jej odoslaní, a to aj vtedy, ak sa adresát o tejto skutočnosti nedozvie, alebo sa zásielka vráti ako nedoručená. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Obchodník zasiela písomnosti v poštovom styku vo forme obyčajnej listovej zásielky.
 26. Pri telefonickej komunikácii, ktorá nespočíva v zadávaní Pokynov, je Klient povinný uviesť svoje meno, priezvisko a Heslo pre telefonické zadávanie Pokynov. V prípadne, ak Klient tieto údaje neuvedie, telefonická komunikácia s ním neprebehne.
 27. Oznámenia, upozornenia a výzvy Klientovi podľa týchto VOP sa realizujú predovšetkým prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie alebo telefonicky. Aj keď Klient oznámenie neprevzal alebo nebol Obchodníkom zastihnutý, má sa za to, že bolo oznámenie vykonané.
 28. V prípade poruchy komunikačných prostriedkov Obchodníka je možné, aby sa Klient obrátil na ktorékoľvek pracovisko Obchodníka telefonicky alebo osobne alebo na ktorýkoľvek mobilný telefón Obchodníka. Kontakty na Obchodníka vrátane mobilných telefónov sú uvedené v záhlaví Zmlúv alebo sú uvedené  na Webovom sídle Obchodníka. V prípade porúch informačného systému Obchodníka upozorní Obchodník na túto skutočnosť Klienta, ktorý požaduje poskytnutie Služby, a Obchodník je oprávnený odmietnuť poskytnúť službu Klientovi, ale zároveň urobí všetky potrebné kroky, ktorými sa bude snažiť zamedziť stratám v Obchodoch, ktoré už prebiehajú.
 29. Obchodník môže umožniť Klientovi Vzdialený prístup ku všetkým informáciám vzťahujúcim sa k činnostiam podľa Zmluvy, vrátane všetkých informácií, ktoré eviduje Obchodník o Klientovi. Ide hlavne o informácie o majetku Klienta vedenom na Majetkovom účte Klienta u Obchodníka a informácie o Obchodoch Klienta. Prvotný vstup prostredníctvom Vzdialeného prístupu do príslušnej internetovej aplikácie je umožnený po zadaní Klientovi prideleného mena a hesla (ďalej len „prístupové kľúče“). Klient je povinný, po prvotnom prihlásení sa prostredníctvom Vzdialeného prístupu, zmeniť si na základe systémovej výzvy pridelené Heslo pre vzdialený prístup a chrániť prístupové kľúče pred zneužitím. Klient je povinný aspoň raz za 14 dní prihlásiť sa Vzdialeným prístupom a vykonať kontrolu elektronických správ od Obchodníka. Klient si je vedomý možných rizík súvisiacich so Vzdialeným prístupom ku všetkým informáciám, ktoré eviduje Obchodník o Klientovi a trvá na umožnení tohto Vzdialeného prístupu.
 1. Obchodník sa zaväzuje vykonávať činnosť podľa Zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou, kvalifikovane a čestne a podľa Pokynov a inštrukcií Klienta podaných podľa Zmluvy a týchto VOP. Obchodník neručí za to, že všetky FN, ktorých zariadenie predaja či kúpi mu bolo zverené, budú skutočne predané či kúpené a že budú môcť byť poskytnuté všetky Služby podľa Zmluvy, Pokynov a inštrukcií Klienta.
 2. Obchodník zodpovedá len za škody, ktoré zaviní zanedbaním náležitej odbornej starostlivosti pri plnení svojich povinností.
 3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, okrem toho, čo je už v týchto VOP uvedené, Obchodník ďalej nezodpovedá najmä:
 4. za prípadné zníženie hodnoty majetku, ktorý je evidovaný na Majetkovom účte Klienta (resp. za straty z investícií do FN alebo za iné straty spôsobené realizáciou akéhokoľvek Pokynu), najmä v dôsledku pohybov na finančných trhoch alebo
 5. za prípadné zníženie hodnoty majetku, ktorý je evidovaný na Majetkovom účte Klienta v dôsledku rizík, ktoré vyplývajú z FN,
 6. za prípadné straty, ktoré boli spôsobené Klientovi z dôvodu menových kurzových rozdielov,
 7. za prípadné straty, ktoré by mohli Klientovi vzniknúť z dôvodu insolventnosti emitenta FN, ktorých majiteľom je Klient,
 8. za vykonanie Pokynu, ktorý Obchodník v dobrej viere prijal a považoval za riadny Pokyn, daný menom alebo za Klienta za predpokladu, že nedošlo k porušeniu povinnosti Obchodníka konať s odbornou starostlivosťou.
 9. Obchodník nezodpovedá Klientovi ani za škodu vzniknutú Klientovi v dôsledku:
  1. akejkoľvek udalosti, ktorá má pôvod v prírodných alebo spoločenských javoch, ktoré Obchodník nemá pod kontrolou a ktoré objektívne nedokáže ovplyvniť (napr. pôsobenie vyššej moci, povodne, teroristické akcie, sociálne nepokoje, štrajky, pracovné výluky a pod.),
  2. akékoľvek udalosti, ktorá má pôvod v udalostiach, okolnostiach a situáciách vyvolaných, resp. spôsobených tretími osobami, ktoré Obchodník nemá pod kontrolou a objektívne nedokáže ovplyvniť (napr. spomalenie alebo výpadok elektrickej energie, nefungovanie telekomunikačných služieb alebo internetového pripojenia, nefunkčnosť obchodného systému tuzemskej alebo zahraničnej burzy, zmeny právnych predpisov platných na území SR, alebo zmeny právnych predpisov alebo pravidiel fungovania jednotlivých trhov, kde sa obchod vykonáva),
  3. akékoľvek udalosti, ktorá má pôvod u Klienta, resp. ju spôsobil Klient (napr. nekvalitné, poruchové alebo nezabezpečené spojenie prostredníctvom telekomunikačnej alebo internetovej siete užívanej Klientom).
 10. Obchodník nezodpovedá Klientovi za škody vzniknuté v dôsledku chybných alebo nesprávnych Pokynov alebo inštrukcií Klienta, zatajenia alebo nesprávneho uvedenia skutočností zo strany Klienta, potrebných na vykonanie Služieb alebo porušením iných povinností, ktoré Klientovi vyplývajú z týchto VOP alebo zo Zmluvy.
 11. Obchodník tiež nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktorými sú prekážky neuvedené v iných odsekoch tohto článku, ktoré nastali nezávisle od vôle Obchodníka a bránia mu v splnení jeho povinností voči Klientovi.
 12. Obchodník neručí za to, že Pokyny vykoná, ak na strane Obchodníka nastanú technické, organizačné alebo personálne prekážky, ktoré neumožnia Obchodníkovi Pokyn vykonať a ktoré nemohol Obchodník predvídať pri prevzatí Pokynu. V prípadoch uvedených v predchádzajúcej vete nebude porušením povinností Obchodníka, keď Pokyny nevykoná. Obchodník je však povinný Klienta bezodkladne informovať o takejto skutočnosti a vykonať všetky účinné opatrenia na odstránenie vzniknutých prekážok.

Klient zodpovedá Obchodníkovi za škody vzniknuté v dôsledku udelenia chybných či nesprávnych inštrukcií.

 1. Obchodník zabezpečuje pre Klientov činnosti podľa Zmluvy na zahraničných kapitálových Trhoch. Zoznam Trhov je uvedený v Predobchodných informáciách. Obchodník je oprávnený jednostranne zoznam týchto Trhov rozšíriť alebo zúžiť.
 2. FN Klienta sú registrované a vedené na Zbernom účte Obchodníka pre daný Trh, ak nie je s Klientom zmluvne dohodnuté inak. Zberný účet pre daný Trh je vedený na meno Obchodníka a sú na ňom vedené FN neobmedzeného množstva Klientov, kedy Obchodník následne zabezpečuje analytickú evidenciu jednotlivých FN a peňažných prostriedkov podľa jednotlivých Klientov vo svojom obchodnom systéme na Majetkových účtoch Klientov. Právne postavenie sa riadi jurisdikciou sídla Depozitára, v ktorom sú Zberné účty vedené.
 3. O stave evidencie FN vydá Obchodník kedykoľvek na požiadanie Klientovi mimoriadny výpis z Majetkového účtu Klienta. Za vystavenie mimoriadneho výpisu z Majetkového účtu Klienta je Klient povinný zaplatiť Obchodníkovi poplatok v zmysle Cenníka služieb. Klient je informovaný o pripísaní prostriedkov plynúcich z dividend, úrokov, príp. o vykonaní rozštiepenia akcií alebo zmenšení emisie akcií (tzv. split, resp. reverzia split) alebo iného úkonu s FN na jeho Majetkovom účte Klienta bezodkladne po tom, čo túto akciu vykonal Depozitár.
 4. V prípade pochybenia Depozitára, ktorému Obchodník nemohol zabrániť, nenesie Obchodník zodpovednosť za škodu spôsobenú Klientovi, ale poskytne všetku súčinnosť s cieľom nahradiť alebo napraviť vzniknutú škodu.
 5. Obchodník v rámci vykonávania držiteľskej správy pripisuje na Majetkový účet Klienta všetky výnosy a dividendy pochádzajúce z jeho FN.
 6. Obchodník vykonáva rozdeľovanie nárokov a práv medzi majiteľov rovnakých FN, plynúcich z FN vedených na Zbernom účte pomerným spôsobom k objemu FN jednotlivých klientov.
 7. Obchodník upozorňuje Klienta na nasledujúce riziká plynúce zo združenia FN viacerých Klientov na Zbernom účte:
 8. FN sú v zahraničí vedené na Zbernom účte na meno Obchodníka a tým je zvýšené riziko v prípade úpadku alebo nesolventnosti Obchodníka,
 9. nemožno úplne vylúčiť, aby na Klienta neboli prenesené dôsledky porušenia povinnosti konať s odbornou starostlivosťou, ktorého sa Obchodník dopustil vo vzťahu k inému Klientovi,
 10. zhoršené podmienky individualizovania nárokov Klienta na jeho FN vo forme certifikátov alebo iných podobných dokumentov,
 11. v prípade nevyrovnaného schodku (straty) po eventuálnom zlyhaní tretej osoby môžu Klienti zdieľať stratu spoločne, a to proporcionálne,
 12. v prípade nevyrovnaného schodku (straty) po eventuálnom zlyhaní tretej osoby môže prípadne takáto situácia viesť až k úpadku Obchodníka.
 13. Klient, ktorý požaduje vedenie FN na Zbernom účte prehlasuje, že všetky vyššie vymenované riziká chápe a že bol s nimi oboznámený.
 14. V prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Obchodníka nie sú FN a peňažné prostriedky vedené na Zbernom účte súčasťou konkurznej podstaty a Klient má nárok na ich vydanie.
 15. Klient, ktorý chce obchodovať prostredníctvom Zberného účtu, skladá zálohu na nákup zahraničných FN na Klientsky zberný účet u Obchodníka v mene, v ktorej sú tieto FN na príslušnom Trhu obchodované. Klient je povinný uhradiť poplatky stanovené Cenníkom služieb Obchodníka spojené so zahraničnými prevodmi finančných prostriedkov a aj poplatky účtované zúčtovacím centrom, ak nie je v Cenníku služieb alebo v konkrétnom prípade dohodnuté inak. Obchodník nenesie zodpovednosť za prípadné zdržanie pri zahraničných alebo aj tuzemských bankových prevodoch.
 16. Klient si plne uvedomuje možnosť výkyvov kurzov jednotlivých mien a z neho vyplývajúceho kurzového rizika. Obchodník nenesie zodpovednosť za výkyvy vzájomných výmenných kurzov jednotlivých mien.
 17. Ak držbu zahraničných Finančných nástrojov zabezpečuje pre Obchodníka tretia osoba, Obchodník prijíma opatrenia potrebné k tomu, aby Finančné nástroje Klienta boli kedykoľvek identifikovateľne oddelené od Finančných nástrojov Obchodníka prostredníctvom odlišne označených účtov v evidencii tretej strany, alebo pomocou rovnocenných opatrení, ktorými sa zabezpečuje rovnaká alebo rovnocenná úroveň ochrany pre Klienta. Držba zahraničných Finančných nástrojov sa vykonáva na účte otvorenom u tretej osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi daných štátov, alebo administratívnymi úpravami, súdnymi rozhodnutiami, ako aj pravidlami a zvyklosťami kapitálových Trhov. Spôsob evidencie Finančných nástrojov držaných pre Klienta v zahraničí nemá vplyv na spôsob evidencie majetku Klienta na jeho Majetkovom účte Klienta, ktorý pre neho vedie Obchodník.

Klient si plne uvedomuje riziko súvisiace so znížením likvidity pri obchodovaní mimo štandardné hodiny Obchodného dňa na príslušnom Trhu.

 1. V prípade, že je Klient presvedčený o tom, že Obchodník nesplnil riadne svoje zákonné alebo zmluvné povinnosti, je oprávnený uplatniť u Obchodníka reklamáciu alebo sťažnosť.
 2. Reklamáciu alebo sťažnosť je Klient povinný uplatniť skôr, než podnikne akékoľvek ďalšie operácie s FN alebo peňažnými prostriedkami, ktoré sú predmetom reklamácie.
 3. Postup prijímania a vybavovania reklamácií a sťažností je uvedený v reklamačnom poriadku, ktorý je uverejnený na Webovom sídle Obchodníka.
 1. V súvislosti s poskytovaním Služieb Obchodník pre Klienta zabezpečuje bezhotovostnú konverziu mien.
 2. Pokyn ku konverzii mien musí mať formu Pokynu podľa VOP a musí obsahovať aspoň:
  1. identifikáciu Klienta,
  2. menu, ktorá má byť predaná,
  3. menu, ktorá má byť nakúpená,
  4. objem meny, ktorá má byť predaná.
 3. Konverzia mien sa vykonáva prostredníctvom forexových obchodov na medzibankovom devízovom Trhu. Pre konverziu mien sa použijú kurzy zúčastnených renomovaných bánk. Doba vyrovnania forexového obchodu je maximálne T+2.
 4. Konverziu meny možno vykonať len na základe Pokynu, uvedené sa nevzťahuje na poskytovanie služby riadenie portfólia a úhradu pohľadávok Obchodníka voči Klientovi.
 1. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Zmluva môže byť ukončená niektorým z nasledovných spôsobov:
 2. písomnou dohodou uzavretou medzi Obchodníkom a Klientom (v tomto prípade zmluvný vzťah zaniká dňom uvedeným v tejto dohode),
 3. písomnou výpoveďou (v tomto prípade zmluvný vzťah zaniká uplynutím výpovednej doby, ktorá je dohodnutá v dĺžke jedného mesiaca od doručenia výpovede druhej zmluvnej strane),
 4. písomným odstúpením od Zmluvy zo zákonných dôvodov alebo z dôvodov uvedených v týchto VOP (v tomto prípade zmluvný vzťah zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane s tým, že práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli do momentu odstúpenia od Zmluvy, nie sú odstúpením od Zmluvy dotknuté).
 5. ďalšími spôsobmi upravenými v týchto VOP alebo v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch (v tomto prípade zmluvný vzťah zaniká v závislosti od charakteru spôsobu ukončenia Zmluvy).
 6. Obchodník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj vtedy, ak:
 7. Klient uvedie Obchodníka do omylu poskytnutím nesprávnych údajov, nepravdivých vyhlásení, neposkytnutím údajov, iným opomenutím, alebo iným spôsobom, ktorý by ovplyvnil rozhodnutie Obchodníka uzavrieť Zmluvu s Klientom,
 8. Klient nie je schopný preukázať Obchodníkovi na požiadanie uspokojivé informácie o pôvode peňažných prostriedkov, ktoré používa vo vzťahu k Obchodníkovi,
 9. Obchodník vyhodnotí Klienta kedykoľvek v priebehu trvania zmluvného vzťahu ako rizikového,
 10. Klient porušuje Zmluvu alebo VOP.
 11. V prípade, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán vypovie Zmluvu v čase, keď nebudú všetky Obchodníkom prijaté Pokyny zrealizované, zaväzuje sa Obchodník všetky prijaté Pokyny v súlade s týmito VOP zrealizovať, ibaže Pokyn Klient zruší, alebo Obchodník realizáciu Pokynu odmietne.
 12. Ak Klient pri zániku Zmluvy nepožiada písomne o výber Finančných nástrojov, ktoré sú evidované na Majetkovom účte Klienta, je Obchodník povinný tieto Finančné nástroje speňažiť a je povinný vykonať prevod peňažných prostriedkov na Autorizovaný bankový účet Klienta.
 13. Ak Klient pri zániku Zmluvy požiada o výber Finančných nástrojov, je povinný poskytnúť Obchodníkovi potrebné podklady a informácie, ako aj náležitú súčinnosť potrebnú na ich prevzatie. Ak z dôvodu prekážok na strane Klienta nebude Obchodník schopný niektoré Finančné nástroje Klientovi odovzdať, budú tieto Finančné nástroje speňažené a peňažné prostriedky budú následne vyplatené Klientovi.
 14. Klient berie na vedomie, že ak pri zániku Zmluvy a realizácii jeho žiadosti o výber Finančných nástrojov alebo o výber peňažných prostriedkov vzniknú akékoľvek náklady, znáša ich Klient.

Bez ohľadu na zánik zmluvného vzťahu medzi Obchodníkom a Klientom aj naďalej trvajú všetky ustanovenia, ktoré upravujú vyporiadanie záväzkov Klienta voči Obchodníkovi, vrátane oprávnení Obchodníka zadržať alebo predať Finančné nástroje Klienta.

 1. Spracúvať osobné údaje Klientov a osôb konajúcich za/v mene Klienta (ďalej tiež „dotknutá osoba“) je Obchodník oprávnený na základe ZCP.
 2. Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly Obchodov s Klientmi, na účel identifikácie Klientov a na ďalšie účely uvedené v odseku 3 tohto článku sú Klienti a ich zástupcovia pri každom obchode povinní Obchodníkovi na jeho žiadosť poskytnúť osobné údaje a umožniť Obchodníkovi získať tieto osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním.
 3. Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly Obchodov medzi Obchodníkom a Klientom, na účel identifikácie Klientov a ich zástupcov, na účel ochrany a domáhania sa práv obchodníka s cennými papiermi voči klientom, na účel zdokumentovania činnosti Obchodníka, na účely výkonu dohľadu a na plnenie si úloh a povinností Obchodníka podľa ZCP alebo osobitných predpisov je Obchodník aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb oprávnený zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje Klientov, pritom je Obchodník oprávnený s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady Klientov.
 4. Obchodník môže spracúvať osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľ Obchodník nebude začatie alebo skončenie spracúvania prostredníctvom sprostredkovateľov dotknutým osobám oznamovať.
 5. Obchodník môže na základe osobitnej zmluvy poveriť spracúvaním osobných údajov tretiu osobu.
 6. Obchodník získané osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje.
 7. Obchodník archivuje a uchováva osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby po dobu stanovenú príslušnými predpismi. Osobné údaje sú spracúvané s použitím manuálnych, ako aj automatizovaných prostriedkov spracúvania údajov, v rámci informačných systémov obchodníka.
 8. Prenos osobných údajov mimo územia Slovenskej republiky sa uskutoční najmä do Českej republiky, ako aj do iných členských štátov Európskej únie a krajín mimo členských štátov Európskej únie (ďalej tiež „tretia krajina“), a to v súlade s príslušnými predpismi, za účelom realizácie obchodu pre Klienta.
 9. Prenos osobných údajov do krajín mimo členských štátov Európskej únie (tretia krajina) sa uskutočňuje v súlade s platnými právnymi predpismi v prípadoch, ak sprístupnenie alebo poskytnutie vyžaduje uskutočnenie obchodu pre Klienta, t.j. ak prenos osobných údajov je nevyhnutný na plnenie Zmluvy medzi klientom a Obchodníkom alebo na plnenie Zmluvy, ktorú Obchodník uzavrie v záujme Klienta. Klient berie na vedomie a súhlasí, že takto možno preniesť jeho osobné údaje aj do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany jeho osobných údajov.
 10. Klient alebo jeho zástupca zodpovedajú za pravdivosť, správnosť a aktuálnosť nimi poskytnutých osobných údajov, pričom sú povinní oznámiť Obchodníkovi každú zmenu, opravu alebo úpravu nimi poskytnutých osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu aj bez vyzvania Obchodníkom.
 11. Ak Klient poskytuje Obchodníkovi osobné údaje inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti s akýmkoľvek zmluvným vzťahom, Klient výslovne vyhlasuje, že má písomný súhlas takto dotknutej fyzickej osoby, na základe ktorého je oprávnený osobné údaje tejto osoby poskytnúť Obchodníkovi na spracúvanie v rozsahu uvedenom vo VOP.
 12. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa pokladá za daný po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Obchodníkom a Klientom a po dobu, počas ktorej je Obchodník povinný podľa príslušných predpisov archivovať dokumenty obsahujúce osobné údaje Klienta.
 13. Získané osobné údaje Obchodník poskytuje a sprístupňuje iba svojim povereným pracovníkom a Sprostredkovateľom, s ktorými má uzatvorenú zmluvu, ďalej štátnym dozorným orgánom, osobám, ktoré majú zákonné právo tieto informácie od Obchodníka vyžadovať a osobám, ktorým je Obchodník pri poskytovaní služieb Klientovi povinný preukázať svoje oprávnenie konať svojim menom na účet Klienta.
 14. Nad rámec odseku 13 tohto článku Obchodník poskytuje a sprístupňuje osobné údaje Klientov aj ďalším zmluvným partnerom v prípadoch, v ktorých je nevyhnutné spracúvanie osobných údajov Klientov. Môže ísť napr. o zmluvných partnerov v týchto oblastiach:
 • správa a vývoj informačných systémov,
 • audítor,
 • osoby, s ktorými Obchodník spolupracuje pri vymáhaní pohľadávok voči Klientom,

Rovnako je Obchodník oprávnený poskytovať a sprístupňovať osobné údaje Klientov aj každej ďalšej osobe, pri ktorej poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov odôvodnene potrebné na to, aby mohol Obchodník uplatňovať práva a plniť svoje záväzky z obchodných vzťahov medzi Obchodníkom a Klientom (napr. aj na účely evidencie Klientov, Obchodov, finančného a majetkového vyrovnania CP), bez ohľadu na to, či tieto osoby majú sídlo v Slovenskej republike, Európskej Únii, alebo tretích krajinách, napr. iní slovenskí a zahraniční obchodníci s cennými papiermi a banky, regulované trhy a iné miesta výkonu, osoby vyrovnávajúce obchody s Finančnými nástrojmi, osoby vedúce evidenciu Finančných nástrojov a pod.

 1. Klient berie na vedomie, že Obchodník mu poskytuje poučenie o spracúvaní jeho osobných údajov, ktoré je obsahom Predobchodnej dokumentácie.
 1. Ak Klient vykonáva právny úkon, ktorý sa týka majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je povinný upozorniť Obchodníka na túto skutočnosť. Obchodník je inak oprávnený predpokladať, že Klient vykonáva úkony týkajúce sa len majetku v jeho výlučnom vlastníctve a že každý úkon môže vykonať samostatne.
 2. Z každého úkonu, ktorým by Klient disponoval majetkom patriacim do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov alebo ktorým by nadobúdal majetok do bezpodielového spoluvlastníctva manželov je Klient povinný vyrovnať sa s druhým manželom na vlastnú zodpovednosť a Obchodník nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nároky z takýchto úkonov. Obchodník je pritom oprávnený predpokladať, že druhý z manželov dal Klientovi súhlas na disponovanie s majetkom patriacim do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pokiaľ sa takýto súhlas zo zákona vyžaduje.
 1. Obchodník je oprávnený v nadväznosti na zmenu právnych predpisov alebo podnikateľského prostredia, alebo vzhľadom na zmenu svojej obchodnej politiky alebo stratégie meniť tieto VOP. Zmenu VOP sa Obchodník zaväzuje zverejniť vo svojich obchodných priestoroch, sídle Obchodníka a na Webovom sídle Obchodníka najneskôr 15 kalendárnych dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny VOP.
 2. Zmena VOP je účinná odo dňa určeného Obchodníkom.
 3. Ak Klient nesúhlasí so zmenou VOP, je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť Obchodníkovi najneskôr do nadobudnutia účinnosti ich zmeny. V takomto prípade bude vzťah medzi Obchodníkom a Klientom naďalej upravený pôvodným znením VOP. Ak takéto znenie neumožní Obchodníkovi efektívne poskytovať Klientovi služby a Klient sa s Obchodníkom nedohodne inak, Obchodník a Klient môžu vypovedať Zmluvu.
 4. Tieto VOP platia aj po ukončení zmluvného vzťahu medzi Klientom a Obchodníkom, a to až do úplného vyrovnania vzťahov vzniknutých na základe Zmluvy a VOP medzi Obchodníkom a
 5. V prípade rozporu medzi týmito VOP a platnou Zmluvou má prednosť znenie Zmluvy a ostatné ustanovenia týchto VOP, ktoré nie sú v rozpore so Zmluvou, sa použijú bez obmedzenia.
 6. Práva a povinnosti zo Zmluvy a týchto VOP prechádzajú na právnych nástupcov Obchodníka a Klienta, pričom Obchodník a ani Klient nie sú oprávnení jednostranne previesť práva a povinnosti zo Zmluvy a týchto Obchodných podmienok na tretiu osobu.
 7. Klient nesmie postúpiť svoje pohľadávky voči Obchodníkovi, ktoré mu vzniknú na základe Zmluvy a VOP na tretiu osobu.
 8. Klient berie na vedomie, že výnosy z Finančných nástrojov podliehajú platným daniam a poplatkom. Obchodník nezaisťuje pre Klienta úhrady žiadnych daní ani poplatkov, ak tak nestanovuje osobitný predpis, a Klient za ne nesie plnú zodpovednosť. V súvislosti s poskytovaním Služieb Obchodník neposkytuje Klientovi žiadne právne, daňové, účtovné alebo obdobné poradenstvo.
 9. Ak je akákoľvek dohoda alebo Zmluva medzi Klientom a Obchodníkom uzatvorená v slovenskom jazyku a inom ďalšom jazyku, je rozhodujúca slovenská verzia dokumentu, pokiaľ uzavretá dohoda alebo Zmluva nestanovuje Vždy však je rozhodujúca slovenská verzia VOP.
 10. Ak nie je medzi Obchodníkom a Klientom dohodnuté inak, všetky zmluvné vzťahy sa riadia právom Slovenskej republiky, ktoré je rozhodným právom v zmysle článku 3 bod 1 nariadenia (ES) č. 593/2008 zo dňa 17.06.2008 o zmluvnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I.), ktoré nadobudlo účinnosť dňa 17.12.2009 a v zmysle článku 14 bodu 1 Nariadenia (ES) č. 864/2007 z 11.07.2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II.).
 11. Súdmi, ktoré majú v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 44/2001 zo dňa 22.12.2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov o občianskych a obchodných veciach (Brusel I.) výlučnú právomoc rozhodovať spory, ktoré vzniknú medzi Obchodníkom a Klientom, sú súdy Slovenskej republiky, ktoré budú rozhodovať podľa zvoleného rozhodného práva, ktorým je právo Slovenskej republiky.
 12. Ak by niektoré ustanovenia týchto VOP alebo Zmluvy boli neplatné, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu týchto VOP alebo Zmluvy.
 13. Ak sa Obchodník s Klientom nedohodli inak, všetky Zmluvy písomne uzatvorené medzi Obchodníkom a Klientom môžu byť menené alebo doplňované výlučne písomnou formou dodatku, pričom takáto zmena musí byť podpísaná oboma zmluvnými stranami.

Tieto VOP schválené Obchodníkom dňa 27.08.2015 nadobúdajú účinnosť dňa 15.09.2015 a nahrádzajú v plnom rozsahu VOP Obchodníka zo dňa 26.03.2015.

Dokumenty na stiahnutie

Všeobecné obchodné podmienky 19-03-2021