Vydávanie emisií CP

Obchodník zabezpečuje pre emitenta komplexné služby spojené s vydávaním dlhopisov. Počnúc poradenstvom, až po riešenie vlastníctva cenných papierov. Obchodník zároveň rieši aj administratívne činnosti súvisiace s emisiou dlhopisov.

Klient sa pri emisii dlhopisov môže rozhodnúť, či pôjde cestou neverejnej, alebo verejnej ponuky.

Pri verejnej emisii je celý proces ovplyvnený lehotami vyplývajúcimi z legislatívy, a tak sa proces primerane predlžuje na niekoľko mesiacov. Príprava a vydanie verejnej emisie spravidla trvá okolo pol roka.

Našou úlohou a cieľom je vždy pomôcť emitentovi urobiť takú emisiu dlhopisov, ktorá bude vyhovovať jemu ako dlžníkovi, ale zároveň bude zaujímavá pre investorov. Pri neverejnej ponuke (emisii) dlhopisov trvá realizácia zvyčajne do troch týždňov od prvého kontaktu.