Úschova a správa CP

Službu správy zaknihovaného cenného papiera a službu úschovy a správy listinného cenného papiera (LCP) vykonávame na základe uzatvorenej zmluvy s klientom. Pri poskytovaní služby úschovy LCP sa zaväzujeme, že od klienta prevezmeme LCP a uložíme ho do samostatnej alebo hromadnej úschovy. O takto uložených LCP vedieme príslušnú evidenciu.

Službou úschovy LCP preberáme zodpovednosť a starostlivosť o konkrétny LCP, čo znamená, že máme povinnosť s vynaložením odbornej starostlivosti chrániť cenné papiere klienta pred stratou, poškodením, zničením a znehodnotením.

Správu zaknihovaných alebo listinných cenných papierov môžeme chápať ako komplexnú starostlivosť o cenný papier, čo v praxi znamená, že vykonávame všetky právne úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s týmito cennými papiermi.

Ide napríklad o pripisovanie výnosov, vyplatenie výnosov, výkon hlasovacích práv alebo v prípade napr. zmenky o jej predloženie emitentovi na preplatenie.