Predobchodné informácie

V tejto sekcii nájdete povinné informácie pre obchodníka s cennými papiermi. Akékoľvek ďalšie informácie, o ktoré by ste mali záujem, Vám radi poskytneme na vyžiadanie.

Predobchodné informácie pre klientov obchodníka s cennými papiermi

PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. (ďalej len „Obchodník“) v súlade so zákonom č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZCP“) a v súlade s opatrením Národnej banky Slovenska č. 378/2007 Z.z. o poskytovaní informácií klientom alebo potenciálnym klientom pred poskytnutím investičnej služby (ďalej len „Opatrenie“) je povinný poskytnúť neprofesionálnym klientom alebo neprofesionálnym potenciálnym klientom (ďalej len „Klient“) nasledujúce informácie, ktoré sú potrebné na to, aby Klient/potenciálny Klient mohol správne porozumieť charakteru a rizikám investičnej služby a vedľajšej služby a konkrétnemu druhu Finančného nástroja (ďalej aj „FN“).

Identifikácia Obchodníka: Meno: PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. Sídlo: Mlynské Nivy 42, 821 09 Bratislava, Slovenská republika Zápis v OR: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 5512/B DIČ: 2023479172 IČO: 47 238 054 Email: info@proxenta.sk Web: www.proxentafinance.sk Telefonické kontakty Recepcia +421 2 3219 1050 Zadávanie pokynov v SR + 421 2 3219 1020 Zadávanie pokynov v ČR + 420 255 711 643 Referát správy finančných nástrojov + 421 2 3219 1030

Klienti môžu používať pri obchodnom styku s Obchodníkom slovenský alebo český jazyk, v rovnakých jazykoch môžu Klienti získať od Obchodníka všetku potrebnú zmluvnú dokumentáciu. V týchto jazykoch môže Klient získavať od Obchodníka aj doklady a iné informácie, pokiaľ sa nejedná o doklady vystavované tretími stranami.

1. Obchodník využíva pri obchodnom styku s Klientmi tieto formy komunikácie: — osobne, — telefonicky, — doručovaním dokumentov poštou, — elektronicky (komunikácia prostredníctvom e-mailu alebo webového sídla Obchodníka) 2. Použitie konkrétnej formy komunikácie na zasielanie a prijímanie Pokynov, zasielanie a prijímanie potvrdení o zrealizovanom obchode a prípadnej ostatnej obchodnej dokumentácie je upravené v príslušnej zmluve alebo Všeobecných obchodných podmienkach, prípadne v ďalšej zmluvnej dokumentácii, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytovaní investičných služieb a vedľajších služieb medzi Obchodníkom a Klientom.

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“) o udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb č. ODT-10008-2/2011 (právoplatné dňa 05.03.2012), rozšírené rozhodnutím NBS č. ODT-1572/2013-1 (právoplatné dňa 18.02.2013), č. ODT-6541/2014-2 (právoplatné dňa 20.10.2014), č. ODT-12670/2014-1 (právoplatné dňa 22.12.2014), ktoré vydala Národná banka Slovenska, ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, Slovenská republika.

Obchodník nevyužíva pri svojej činnosti viazaných investičných agentov. Obchodník využíva pri svojej činnosti na území Slovenska služby samostatných finančných agentov (ďalej len „SFA“), ktorí vykonávajú svoju činnosť podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Na území Českej republiky Obchodník využíva pri svojej činnosti investičných sprostredkovateľov, ktorí vykonávajú svoju činnosť podľa českého zákona č. 256/2004 Sb. o podnikaní na kapitálovom trhu.

 1. Obchodník poskytuje Klientovi primerané správy o poskytnutých investičných službách a vedľajších službách, ktoré obsahujú predovšetkým údaje o nákladoch spojených s obchodom a o službách vykonaných na účet Klienta. Frekvencia a rozsah poskytovaných informácií sú bližšie určené v príslušnej zmluve alebo Všeobecných obchodných podmienkach.
 2. Ak Obchodník vykonal na účet Klienta Pokyn, je povinný neodkladne poskytnúť profesionálnemu Klientovi na trvanlivom médiu, alebo mailom, základné informácie týkajúce sa vykonania tohto Pokynu.
 3. Ak sa jedná o neprofesionálneho Klienta, Obchodník pošle Klientovi oznámenie o vykonaní Pokynu na trvanlivom médiu, alebo mailom, potvrdzujúce vykonanie Pokynu najneskôr v prvý Obchodný deň po jeho vykonaní, alebo ak potvrdenie dostal Obchodník od tretej osoby, najneskôr v prvý Obchodný deň po prijatí potvrdenia od tejto osoby v rozsahu: — identifikačné údaje Obchodníka, — dátum a Obchodný deň, — čas vykonania Pokynu, — identifikácia miesta prevedenia, — identifikácia FN, — ukazovateľ kúpy či predaja FN, — povaha Pokynu, pokiaľ sa nejedná o Pokyn na kúpu alebo predaj FN,množstvo FN, — jednotková cena, celkové plnenie, — celková suma účtovaných provízií a výdavkov; ak o ne Klient požiada, uvedie sa aj rozpis na jednotlivé položky, — povinnosť Klienta vo vzťahu k vyrovnaniu obchodu vrátane lehoty platby alebo dodania, ako aj údaje o príslušnom účte, ak táto povinnosť vznikla — informácie o tom, či protistranou Klienta bol Obchodník alebo iná osoba zo skupiny PROXENTA alebo iný Klient Obchodníka; to neplatí, ak bol Pokyn vykonaný prostredníctvom systému anonymného obchodovania.
 4.  Obchodník nepoužije zasielanie oznámenia neprofesionálnemu Klientovi potvrdzujúce vykonanie Pokynu, ak by potvrdenie obsahovalo rovnaké informácie, aké sú v potvrdení, ktoré má povinnosť neodkladne zaslať Klientovi tretia osoba.
 5. Ak Obchodník drží Finančné nástroje alebo peňažné prostriedky Klienta (profesionálneho aj neprofesionálneho), zašle aspoň raz do roka e-mailom na e-mailovú adresu tohto Klienta výpis o Finančných nástrojoch alebo peňažných prostriedkoch, pokiaľ takýto výpis nebol poskytnutý v rámci iného pravidelného výpisu. Ak neprofesionálny Klient neposkytne Obchodníkovi svoju e-mailovú adresu, zašle mu Obchodník tento výpis v listinnej forme. Zasielanie takýchto informácií môže byť spoplatnené v zmysle Cenníka služieb Obchodníka.
 6. Tento výpis o Finančných nástrojoch alebo peňažných prostriedkoch obsahuje podrobné informácie o všetkých Finančných nástrojoch alebo peňažných prostriedkoch, ktoré sú držané Obchodníkom pre Klienta ku koncu obdobia, na ktoré sa vzťahuje daný výpis.
 7. Ak portfólio Klienta zahŕňa výnosy jedného alebo viacerých nevyrovnaných obchodov, informácie do výpisu o Finančných nástrojoch alebo peňažných prostriedkoch sa môžu uvádzať k dátumu uzavretia obchodu alebo k dátumu vyrovnania obchodu za predpokladu, že všetky informácie vo výpise sú k rovnakému dátumu.
 1. Obchodník zabezpečuje v zmysle zákona ochranu Finančných nástrojov a peňažných prostriedkov Klienta predovšetkým týmito opatreniami: — má zavedenú účinnú a funkčnú organizačnú štruktúru a systém riadenia tak, aby zabezpečovali riadny výkon činnosti Obchodníka,- má zavedený účinný systém vnútornej kontroly zodpovedajúci zložitosti činnosti Obchodníka, — má zavedený systém riadenia rizík, — má vyhovujúci informačný systém.
 2. Okrem týchto organizačných opatrení Obchodník ďalej plní:a) z hľadiska dodržovania povinností kapitálovej primeranosti má Obchodník implementované metódy pre dodržiavanie požiadaviek kapitálovej primeranosti a ukazovateľov majetkovej angažovanosti Obchodníka.b) Obchodník má zavedené účinné opatrenia na dodržiavanie mlčanlivosti, zákazu zneužívania obchodných informácií a dodržiavanie obchodného tajomstva. Obchodník pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, v zmysle vnútorných predpisov upravujúcich túto oblasť a v zmysle programu zameranému proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.c) Obchodník pre účely ochrany práv Klientov spojených s Finančnými nástrojmi a peňažnými prostriedkami najmä: • vedie záznamy a účty, ktoré sú potrebné na to, aby mohol kedykoľvek a presne rozlíšiť aktíva držané pre jedného Klienta od aktív držaných pre iného Klienta a od svojich vlastných aktív, • prijal opatrenia potrebné pre zabezpečenie toho, aby Finančné nástroje Klienta uložené u tretej osoby boli identifikované oddelene od Finančných nástrojov Obchodníka prostredníctvom rôzne označených účtov v evidencii tretej strany alebo pomocou rovnocenných opatrení, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveň ochrany, • prijal opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby peňažné prostriedky Klienta uložené u tretej osoby boli vedené oddelene od účtov, na ktorých sú vedené peňažné prostriedky Obchodníka.d) Stručné informácie o systéme náhrad pre investorov alebo systéme ochrany vkladov • ZCP je zriadený Garančný fond investícií (ďalej len „GFI“), ktorý sústreďuje peňažné príspevky (ďalej len “príspevky”) obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností a pobočiek zahraničných správcovských spoločností na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok. • Obchodník s cennými papiermi, ktorému udelila Národná banka Slovenska povolenie na poskytovanie investičných služieb, je povinný zúčastniť sa podľa tohto zákona na ochrane klientov a platiť na tento účel príspevky do GFI. Do GFI prispieva aj PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. • Za nedostupný klientsky majetok má Klient právo na náhradu z GFI v slovenskej mene a GFI je povinný zaň poskytnúť náhradu v rozsahu a za podmienok ustanovených ZCP. Iná oprávnená osoba má namiesto Klienta právo na náhradu, iba ak to ustanovuje tento zákon. • Klientskym majetkom sa rozumejú peňažné prostriedky a finančné nástroje klienta zverené PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. v súvislosti s vykonaním investičnej služby alebo vedľajších služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZCP, a to vrátane finančných nástrojov a peňažných prostriedkov získaných za tieto hodnoty. • Nedostupný klientsky majetok je klientsky majetok prijatý obchodníkom s cennými papiermi, ktorý bol vyhlásený za neschopného plniť záväzky voči Klientom, vrátane klientskeho majetku prijatého obchodníkom s cennými papiermi, ktorému súd rozhodnutím pozastavil nakladanie s klientskym majetkom, ak sa toto rozhodnutie stalo vykonateľným pred vyhlásením neschopnosti obchodníka s cennými papiermi plniť záväzky voči Klientom. • Za chránený klientsky majetok poskytuje GFI náhradu vo výške nedostupného klientskeho majetku; v súhrne však jednému klientovi alebo inej oprávnenej osobe podľa ZCP patrí náhrada z fondu najviac vo výške 50 000 eur. Výška náhrady za klientsky majetok tvorený finančnými nástrojmi a peňažnými prostriedkami v cudzej mene sa vypočítava podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska ku dňu, keď sa finančné nástroje alebo peňažné prostriedky stali nedostupnými. • Ochrana GFI sa vzťahuje na všetkých Klientov — fyzické osoby. V prípade Klienta – právnickej osoby sú pracovníci Obchodníka na požiadanie povinní oznámiť, či sa v zmysle ZCP na Klienta ochrana vzťahuje alebo nie. GFI najneskôr do piatich pracovných dní, keď sa klientsky majetok u Obchodníka stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, určí začatie, trvanie, postup a miesto vyplácania náhrad. Oznámenie o tom doručí bezodkladne obchodníkovi s cennými papiermi. Obchodník je povinný tieto údaje spolu s vyhlásením podľa § 86 ods. 3 ZCP alebo výrokom vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 82 ods. 1 písm. b) ZCP uverejniť v tlači s celoštátnou pôsobnosťou a vo verejne prístupných priestoroch obchodníka s cennými papiermi najbližší pracovný deň po doručení oznámenia. GFI vypláca náhrady za nedostupný klientsky majetok prostredníctvom banky, ktorú GFI na tento účel poverí.
 1. Obchodník prijal opatrenia formou pracovných postupov, postupov pri riadiacich činnostiach, kontrolných činnostiach a ďalších činnostiach, ktoré sú potrebné na zistenie vzájomného konfliktu záujmov medzi ním, členmi jeho vrcholového manažmentu, zamestnancami, viazanými investičnými agentmi, osobami prepojenými s obchodníkom s cennými papiermi vzťahom priamej kontroly alebo nepriamej kontroly a medzi ich klientmi alebo medzi klientmi navzájom, ktoré vznikajú počas poskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a pri výkone investičných činností alebo pri ich kombinácii. Tieto opatrenia Obchodníka sú primerané jeho veľkosti, organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti služieb, ktoré poskytuje Klientom. Medzi základné opatrenia patria napr. oddelené vykonávanie činnosti, pri ktorých by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, zavedený vnútorný kontrolný systém a systém odmeňovania. V súvislosti s uvedeným, napr. pracovníci, ktorí sú oprávnení uzatvárať obchody na účet Klienta sa nepodieľajú na vyrovnávaní obchodov, ktoré pre Klienta zrealizovali. Obchodník berie do úvahy na  zistenie konfliktu záujmov najmä či sám alebo príslušná osoba by mohli dosiahnuť napríklad finančný zisk alebo predísť finančnej strate na  úkor klienta Obchodníka, prípadne získať iný prospech, ktorý nie je obvyklou províziou alebo poplatkom za poskytnutú investičnú službu a  vedľajšiu službu.
 2. Obchodník môže na požiadanie Klientovi poskytnúť podrobnejšie informácie o opatreniach zameraných na riešenie konfliktu záujmov na trvalom médiu.

Finančné nástroje, ktoré bude obchodník na základe voľnej úvahy do portfólia klienta nakupovať, budú obchodované na regulovanom trhu. Z uvedeného dôvodu na účely stanovenia dennej hodnoty finančných nástrojov bude použitá posledná známa cena z trhu, na ktorom sa príslušný finančný nástroj obchoduje. Hodnota finančných nástrojov a peňažných prostriedkov denominovaných v cudzej mene je stanovená v mene, v ktorej je finančný nástroj denominovaný. Obchodník oceňuje finančné nástroje a peňažné prostriedky v portfóliu klienta každý pracovný deň.

Obchodník nebude v súvislosti s poskytovaním služby riadenia portfólia prenášať právomoci obhospodarovať finančné nástroje alebo finančné prostriedky alebo časť finančných nástrojov alebo finančných prostriedkov v portfóliu klienta na tretie osoby.

Obchodník stanovuje výkonnosť portfólia dosiahnutú v minulosti na základe druhu finančných nástrojov v portfóliu a investičných cieľov klienta podľa nasledovných zásad: — Výkonnosť za určité obdobie je stanovená ako porovnanie hodnoty portfólia ku koncu a k začiatku daného obdobia, — Obdobie môže zahŕňať počet ukončených mesiacov (napr. 3 mesiace, 1 rok, 5 rokov) alebo obdobie od začiatku poskytovania služby riadenie portfólia, — Výkonnosť je vyjadrená v mene, v ktorej obchodník službu poskytuje, t.j. v mene, ktorá je stanovená v investičnej stratégii.

Informácie o druhoch finančných nástrojov, ktoré môžu byť zaradené do portfólia klienta, a informácie o druhoch obchodov, ktoré môžu byť s týmito nástrojmi uskutočnené, vrátane obmedzení obsahuje Investičná stratégia, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o riadení portfólia.

Hlavným cieľom služby riadenia portfólia je činnosť spočívajúca v obstaraní obchodov s cennými papiermi klienta na základe voľnej úvahy prostredníctvom pre klienta vhodnej odporúčanej investičnej stratégie, takým spôsobom aby to klientovi prinášalo výnos. Riziko portfólia obchodník posudzuje týždenne ako anualizovanú očakávanú mesačná volatilitu pre jednotlivé finančné nástroje v portfóliu.

1. Obchodník poskytuje Klientom investičné služby a vedľajšie služby spojené s nasledujúcimi Finančnými nástrojmi: — akcie a iné Finančné nástroje, s ktorými sú spojené podobné práva ako s akciami (ďalej len „Akcie“), — dlhopisy a iné dlhové Finančné nástroje (ďalej len „Dlhopisy“), — nástroje peňažného trhu, — podielové listy alebo Finančné nástroje zahraničných subjektov kolektívneho investovania (ďalej len „Fondy“). 2. Najvýznamnejšie všeobecné riziká spojené s Finančnými nástrojmi: Menové riziko – je riziko zmeny hodnoty FN vyjadreného v jednej mene v dôsledku zmeny výmenného kurzu tejto meny voči mene, v ktorej je tento nástroj denominovaný. Toto riziko sa môže prejaviť napríklad, ak investor investuje v domácej mene (napr. EUR) do Finančných nástrojov denominovaných v cudzích menách (napr. USD) a hodnotu tejto investície prepočítava späť do domácej meny. Riziko kolísania (volatility) – je riziko kolísania hodnoty Finančných nástrojov predovšetkým v dôsledku zmeny podmienok na finančných trhoch, na ktorých sa FN obchoduje. Toto riziko sa môže významne prejaviť predovšetkým pri porovnávaní hodnoty FN počas kratšieho obdobia. Riziko likvidity – je riziko zníženej možnosti dostatočne rýchlo predať FN za trhovú cenu. Významnosť tohto rizika závisí od trhu, na ktorom sa FN obchoduje, od množstva účastníkov tohto trhu, od množstva majiteľov alebo potenciálnych majiteľov nástroja, od hodnoty objemu požadovaného predaja a od samotného FN. Ak nie je FN obchodovaný na žiadnom regulovanom trhu alebo napríklad ak nebol vydaný formou verejnej ponuky, jeho likvidita môže byť významne obmedzená. Riziko vyrovnania – je riziko spojené s možnosťou, že protistrana obchodu alebo ten, kto zabezpečuje jeho vyrovnanie, nesplní svoje záväzky včas a v plnej výške. Riziko sa môže prejaviť nezaplatením kúpnej ceny alebo nedodaním kupovaného FN. Riziko krajiny – je spojené najmä s politickými, ekonomickými alebo právnymi (napríklad daňovými) rizikami existujúcimi v danom štáte, prípadne regióne. Významnejšie sa toto riziko môže prejaviť pri investovaní na tzv. rozvíjajúcich sa trhoch (napríklad krajiny, ktoré nie sú členom OECD). Riziko úpadku emitenta – je spojené s ekonomickou činnosťou a hospodárskymi výsledkami emitenta FN resp. s nedostatočnými alebo zlými výsledkami hospodárenia emitenta, ktoré vedú k jeho úpadku. Investičné riziko – je riziko, že nebude dosiahnutý očakávaný výsledok investície alebo že hodnota investície sa môže znížiť až na nulovú hodnotu. Dôvodom investičného rizika sú spravidla niektoré z rizík uvedené vyššie. Trhové riziko – je spojené s odlišným než očakávaným vývojom hodnoty FN na trhu bez toho, že by zmena vývoja hodnoty FN bola podložená relevantnými informáciami. Riziko obchodovania na úver – je najmä riziko možnej straty vo väčšej výške, ako je klientom investovaná suma prostredníctvom obchodu s využitím úveru, alebo pôžičky finančných nástrojov. Nepriaznivý vývoj kurzov nakúpených alebo predaných FN ovplyvňuje majetok klienta výrazne viac, ako pri obchodovaní bez využitia úveru (pákový efekt). Klient môže byť vyzvaný Obchodníkom na doplnenie zabezpečenia poskytnutého úveru vložením ďalších peňažných prostriedkov alebo finančných nástrojov v lehote určenej Obchodníkom, aby zabránil nútenému uzavretiu pozícií. V prípade neočakávaného a pre klienta nepriaznivého vývoja cien na finančných trhoch môže dôjsť k situácii, keď dôjde k uzavretiu klientových pozícií skôr ako dôjde k doplneniu zabezpečenia zo strany klienta. Úverové riziko – s obchodovaním na úver je spojené riziko pákového efektu, kedy Klient na jednej strane vkladá len určitú časť z celkovej hodnoty obchodu, ale na strane druhej podstupuje riziko zodpovedajúce celkovej hodnote obchodu. Vzhľadom na uvedené riziko Obchodník starostlivo posudzuje, či obchodovanie na úver je primerané skúsenostiam, zámerom, finančným zdrojom, prípadne iným s takýmto obchodovaním súvisiacim okolnostiam na strane Klienta. Diverzifikácia rizika – predstavuje súbor opatrení, ktorými sa snaží investor obmedziť možné rizika (viď vyššie) a tým obmedziť alebo v maximálnej možnej miere eliminovať možné straty. Výsledkom diverzifikácie je vytvorenie portfólia. 3. Všeobecný popis povahy Finančných nástrojov a osobitných rizík s nimi spojených: Akcie sú majetkové cenné papiere, ktoré prestavujú určitý podiel na majetku konkrétnej akciovej spoločnosti. Držanie Akcií je spravidla spojené s nasledujúcimi právami: • zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, • podieľať sa na riadení akciovej spoločnosti, • podieľať sa na jej zisku formou vyplatenia dividendy • podieľať sa na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti Investovanie do Akcií sa vykonáva z dôvodu dosiahnutia výnosu formou dividendy (dividendový výnos) alebo s cieľom profitovať na zmene trhovej ceny Akcie (kapitálový výnos). Pri investovaní s cieľom obdržať dividendu je dôležité, aby bol investor akcionárom spoločnosti v rozhodný deň – t.j. v deň, ktorý navrhlo predstavenstvo danej spoločnosti ako rozhodný deň a ktorý schvaľuje valné zhromaždenie. Riziká spojené s investovaním do Akcií súvisia s investičnými zámermi investora a s plánovaným investičným horizontom (doba, na ktorú je investícia plánovaná). Pri investičných stratégiách zameraných na využitie volatility je najväčším rizikom samotná volatilita, toto riziko je u Akcií významnejšie než u väčšiny iných Finančných nástrojov. Pri investičných stratégiách zameraných na výplatu dividendy predstavuje hlavné riziko nevyplatenie dividendy alebo vyplatenie v inej než očakávanej výške. Okrem týchto rizík sa pri Akciách a im podobným nástrojom môžeme stretnúť predovšetkým s rizikom vyplývajúcim z ekonomickej situácie emitenta, rizikom vnímania emitenta ostatnými účastníkmi trhu a rizikom spojeným s veľkosťou emitenta. Riziko je vyššie pri menších emitentoch a naopak. Dlhopisy sú dlhové cenné papiere, keď sa emitent ich vydaním zaviazal ich majiteľom vyplatiť späť požičanú sumu (nominálna hodnota Dlhopisu) a odmenu za požičanie Finančných prostriedkov (úrok), to všetko za vopred stanovených podmienok. Investovanie do Dlhopisov zabezpečuje investorovi výnos predovšetkým v podobe výplaty úroku, kapitálový výnos býva spravidla minimálny. Dlhopisy delíme podľa rôznych kritérií, spravidla podľa emitenta (štátne, bankové, komunálne alebo podnikové Dlhopisy), alebo doby splatnosti (krátkodobé, strednodobé, dlhodobé) alebo meny (v domácej mene, v cudzej mene) atď. Riziká držania Dlhopisu sú v prevažnej miere spojené s ekonomickou situáciou emitenta, t.j. ak má emitent zlé hospodárske výsledky hrozia riziká neskoršieho splatenia alebo nesplatenia Dlhopisu. Významným rizikom je v prípade Dlhopisu vývoj trhu ako celku, kedy obvykle platí zásada, že pri raste cien Akcií klesá hodnota Dlhopisov a naopak. Pri Dlhopisoch, kde nie je stanovená pevná úroková sadzba, existuje riziko zmeny výnosu v závislosti od vývoja úrokových sadzieb na medzibankovom trhu. Nástroje peňažného trhu predstavujú rôzne druhy dlhových cenných papierov, ktorých doba splatnosti je spravidla do jedného roka. Patria sem predovšetkým pokladničné poukážky, vkladové listy a zmenky. Riziká sú obdobné ako v prípade Dlhopisov, ale ich významnosť je v porovnaní s Dlhopismi nižšia. Fondy predstavujú možnosť kolektívneho investovania, čo je zhromažďovanie a správa peňažných prostriedkov veľkého množstva individuálnych investorov a následné hromadné investovanie týchto prostriedkov do cenných papierov alebo iných Finančných nástrojov podľa zamerania daného Fondu. Investori oproti investovaným prostriedkom od Fondu obdržia podielové listy alebo Akcie. Výnosy z investície do Fondu súvisia s investičnou stratégiou Fondu a podmienkami správy Fondu, ktoré sú vždy zverejnené v štatúte Fondu. Podľa zamerania sa teda výnosy môžu podobať výnosom z investície do Akcií alebo do Dlhopisov. Podľa zamerania investičnej stratégie a spôsobu investovania môžeme rozlíšiť niekoľko základných druhov Fondov: • Fondy peňažného trhu — investujú výhradne do nástrojov peňažného trhu t.j. Dlhopisov s priemernou splatnosťou (alebo duráciou) do jedného roka, • Dlhopisové Fondy — investujú do Dlhopisov a obdobných nástrojov s pevným príjmom a s dobou splatnosti dlhšou než jeden rok. Zákon reguluje možnosti výšky investície do Dlhopisov jedného emitenta. • Akciové Fondy — investujú do Akcií a im podobných nástrojov. Zákon obmedzuje možnosť výšky investície Fondu do Akcií jedného emitenta. • Zmiešané Fondy — investujú kombinovane do Akcií, Dlhopisov, prípadne nástrojov peňažného trhu. • Fondy Fondov — investujú do podielových listov alebo Akcií iných Fondov, • Fondy nehnuteľností — investujú do nákupu nehnuteľností alebo iných Finančných nástrojov, ktorých výnos je od nehnuteľností odvodený. S investíciou do Fondov sú primerane spojené všeobecné aj osobitné riziká, spojené s jednotlivými Finančnými nástrojmi. Vzhľadom na povahu týchto nástrojov, ktorých cieľom je obmedzovanie a rozkladanie rizík, je úroveň jednotlivých rizík pri Fondoch obvykle nižšia, resp. diverzifikovaná v porovnaní s jednotlivými Finančnými nástrojmi. Osobitné riziká sú spojené s rôznymi právnymi formami Fondov a ich rôznym stupňom regulácie. Najvyššiemu stupňu ochrany, kontroly a tým aj najnižšiemu stupňu rizika z tohto pohľadu podliehajú otvorené Fondy regulované na úrovni členských krajín Európskej únie (tzv. UCITS). Úroveň regulácie, ochrany práv investorov a miera rozkladania rizík môžu byť pri Fondoch registrovaných v iných krajinách (predovšetkým mimo OECD) výrazne nižšia. Osobitným rizikám podliehajú napríklad uzavreté Fondy (bez práva investora na vrátenie podielového listu) alebo špeciálne Fondy (investujúce do rizikového kapitálu alebo do nehnuteľností). Samostatným režimom sa riadi tiež investovanie Fondov určených pre kvalifikovaných alebo profesionálnych investorov, ktoré predpokladajú určité znalosti a skúsenosti na strane Klienta.

 

 • Obchodník je oprávnený uložiť finančné nástroje svojich Klientov na účet alebo účty otvorené u tretej osoby. Pri výbere, určovaní tretej osoby a uzavieraní zmlúv o správe a úschove týchto finančných nástrojov postupuje Obchodník s náležitou odbornou starostlivosťou. Obchodník pritom berie do úvahy a pravidelne overuje odbornosť a dôveryhodnosť tretej osoby na trhu a ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov alebo trhové zvyklosti vzťahujúce sa na držanie týchto finančných nástrojov, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na práva klientov. Obchodník zodpovedá voči Klientom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi za zavinené porušenie svojej povinnosti konať s náležitou odbornou starostlivosťou pri výbere a určení tretej osoby, u ktorej sú držané finančné nástroje a peňažné prostriedky Klienta, ako aj za pravidelné overovanie odbornosti a dôveryhodnosti tejto tretej osoby na trhu a za konanie tretej osoby, alebo za následky jej platobnej neschopnosti.
 • Ak úschova finančných nástrojov na účet tretej osoby podlieha osobitnej právnej úprave a dohľadu v štáte, v ktorom Obchodník plánuje uložiť finančné nástroje Klienta u tretej osoby, Obchodník nie je oprávnený uložiť tieto finančné nástroje v tomto štáte u takejto osoby, ak nepodlieha takejto právnej úprave a dohľadu.
 • Obchodník nesmie uložiť finančné nástroje držané na účet Klientov u tretej osoby v nečlenskom štáte, v ktorom právne predpisy neupravujú držanie a úschovu finančných nástrojov na účet tretej osoby, ak nie je splnená jedna z týchto podmienok: a) povaha finančných nástrojov alebo investičných služieb súvisiacich s týmito nástrojmi si vyžaduje, aby boli tieto finančné nástroje uložené u tretej osoby v nečlenskom štáte, b) ak sú finančné nástroje držané na účet profesionálneho klienta a tento klient písomne požiada Obchodníka o uloženie týchto finančných nástrojov u tretej osoby v nečlenskom štáte.
 • Prijaté peňažné prostriedky Klienta, je Obchodník povinný bezodkladne uložiť na jeden alebo viacero účtov otvorených u niektorého z týchto subjektov: a) banka alebo zahraničná banka s povolením na činnosť podľa právnych predpisov členských štátov, b) banka s povolením na činnosť v nečlenskom štáte, c) kvalifikovaný fond peňažného trhu.
 • Pred uložením peňažných prostriedkov Klienta do kvalifikovaného fondu peňažného trhu je Obchodník o tomto zámere povinný informovať Klienta. Klient je oprávnený odmietnuť takéto uloženie svojich peňažných prostriedkov. Finančné nástroje a peňažné prostriedky môžu byť u tretej osoby držané na zbernom (súhrnom) účte. Obchodník v týchto prípadoch vedie vo vlastnej evidencii príslušnú evidenciu o finančných nástrojoch a peňažných prostriedkoch, a to vždy v zmysle účtov konečných vlastníkov (vždy na meno príslušného klienta).

 

Miestom výkonu služby sa rozumejú tie regulované trhy, na ktoré má Obchodník prístup alebo na ktoré pristupuje prostredníctvom tretích strán a na ktorých môže realizovať Pokyny Klienta za najlepších podmienok. Zoznam miest výkonu služby je uvedený nižšie v časti s názvom Stratégia vykonávania Pokynov. Obchodník nie je povinný informovať Klienta o zmenách v tomto zozname.

 1. Informácie o poplatkoch za služby poskytované Obchodníkom Klientovi/potenciálnemu Klientovi a o nákladoch, ktoré zaťažujú Klienta a sú účtované na ťarchu jeho účtu sú uvedené v Cenníku služieb. Tieto náklady a poplatky môžu byť tiež uvedené v iných dokumentoch, ktoré sú súčasťou zmluvného vzťahu medzi Obchodníkom a Klientom.
 2. Doplňujúce informácie k nákladom a/alebo súvisiacim poplatkom: a) základom pre výpočet celkovej ceny Dlhopisov je cena Dlhopisu (nominálna hodnota) zvýšená o príslušný alikvotný úrokový výnos, b) poplatky súvisiace s vykonaním obchodu Klienta zahŕňajú predovšetkým poplatky účtované regulovaným trhom Obchodníkovi, subjektom zabezpečujúcim vyrovnanie obchodu s Finančnými nástrojmi, bankám, iným obchodníkom s cennými papiermi, centrálnemu depozitárovi alebo členovi centrálneho depozitára a subjektom so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s podobným predmetom činnosti, c) v súvislosti s výplatou výnosov z Finančných nástrojov môžu vzniknúť Klientovi ďalšie náklady, najmä daňové náklady, ktoré nemusia byť platené prostredníctvom Obchodníka a nemusia im byť ani vyžadované, d) ak budú náklady a súvisiace poplatky Klienta ovplyvnené konkrétnymi platobnými podmienkami pri prevodoch finančných prostriedkov, najmä v prípade výnimočných transakcií, je Klient povinný požiadať Obchodníka vopred o oznámenie výšky poplatkov a Obchodník je povinný toto Klientovi oznámiť. e) Obchodník upozorňuje Klienta, že Klient má právo vedieť o existencii, povahe a výške poplatku, odmeny či nepeňažnej výhody, ktoré prijíma Obchodník alebo ktoré poskytuje Obchodník, alebo o spôsobe ich výpočtu. Obchodník ďalej oznamuje Klientovi, že s poskytnutím investičnej služby alebo vedľajšej služby Klientovi môžu súvisieť provízie, ktoré Obchodník hradí investičným Sprostredkovateľom a SFA, prostredníctvom ktorých bol uzatvorený zmluvný vzťah medzi Obchodníkom a Klientom. f) Pre doplnenie uceleného pohľadu na systém odmeňovania upozorňujeme, že Obchodník môže prijímať odmenu od svojich obchodných partnerov za vykonanie obchodov pre Klientov prostredníctvom týchto obchodných partnerov.
 3. Obchodník uvádza, že prijatie akéhokoľvek peňažného či nepeňažného plnenia nebráni povinnosti Obchodníka konať v najlepšom záujme Klienta. Podrobnejšie informácie o povahe, výške a metóde výpočtu týchto peňažných plnení poskytne Obchodník Klientovi na základe jeho žiadosti.
 4. Obchodník je povinný konať pri poskytovaní investičných služieb alebo vedľajších služieb a vykonávaní investičných činností v súlade so zásadami poctivého obchodného styku s odbornou starostlivosťou v záujme svojich Klientov. Za konanie Obchodník ktoré je v rozpore so zásadami poctivého obchodné styku a s odbornou starostlivosťou sa považuje aj to, ak Obchodník v súvislosti s poskytovaním investičnej služby alebo vedľajšej služby Klientovi hradí alebo prijíma poplatok alebo províziu, alebo poskytuje alebo prijíma nepeňažné plnenie s výnimkou poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného inou osobou alebo poskytnutého inej osobe alebo poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia hradeného osobou alebo poskytnutého osobe konajúcej v mene tejto inej osoby, ak sú splnené tieto podmienky: 1. pred poskytnutím príslušnej investičnej služby alebo vedľajšej služby musí byť Klient jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informovaný o existencii, povahe a výške poplatku, provízie alebo nepeňažného plnenia alebo v prípadoch, keď ich výšku nemožno zistiť, o metóde jej výpočtu, 2. uhradenie poplatku, provízie alebo poskytnutie nepeňažného plnenia musí zvýšiť kvalitu príslušnej služby pre Klienta a nesmie brániť plneniu povinnosti Obchodníka konať v záujme klienta.
 5. Obchodník poskytuje odmeny (provízie) tretím osobám (finančným sprostredkovateľom) za sprostredkovanie obchodov s finančnými nástrojmi realizujúcich sa prostredníctvom Obchodníka. Odmena pre finančných sprostredkovateľov je stanovená prílohou k zmluve o spolupráci s finančnými sprostredkovateľmi a jej výška závisí od druhu finančného nástroja a objemu sprostredkovaných finančných nástrojov.
 6. Obchodník prijíma odmeny (provízie) od tretích osôb v súvislosti s vykonávaním investičnej služby umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku. Odmenu Obchodníkovi uhrádza emitent a jej výška závisí od druhu finančného nástroja a objemu umiestnených finančných nástrojov.
 1. Klientom Obchodníka sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej Obchodník poskytuje investičnú službu alebo vedľajšiu službu. ZCP rozlišuje základné triedy Klientov – neprofesionálneho, profesionálneho Klienta a oprávnenú protistranu. Každej z tejto kategórií Klientov je v ZCP vymedzená rôzna miera ochrany – neprofesionálnemu Klientovi vymedzuje najvyššiu úroveň ochrany.
 2. Obchodník zaviedol kategorizáciu Klientov na základe požiadaviek ZCP. Na základe zaradenia Klienta do príslušnej kategórie vznikajú Obchodníkovi povinnosti pri poskytovaní informácií Klientom.
 3. Profesionálny Klient Profesionálnym Klientom sa rozumie Klient, ktorý má odborné znalosti, skúsenosti a poznatky na uskutočňovanie vlastných rozhodnutí o investíciách a na riadne posudzovanie rizík, ktoré sú s tým spojené. Profesionálnym Klientom je: 1. obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, finančná inštitúcia, obchodník s komoditami a komoditnými derivátmi, spoločnosti, ktoré poskytujú investičné služby alebo vykonávajú investičné činnosti spočívajúce výhradne v obchodovaní na vlastný účet na trhoch finančných futures, opcií alebo iných derivátov a na peňažných trhoch na účely zaistenia pozícií na derivátových trhoch alebo obchodné spoločnosti, ktoré obchodujú na účet iných členov týchto trhov alebo tvoria pre nich ceny a ktoré sú garantované, kde zodpovednosť za plnenie zmlúv uzatvorených takýmito obchodnými spoločnosťami prevzali členovia zúčtovacích systémov týchto trhov a osoby, ktoré na vykonávanie svojej činnosti na finančnom trhu majú povolenie príslušného orgánu alebo ich činnosť je upravená všeobecne záväznými predpismi, 2. veľká obchodná spoločnosť, pričom za veľkú obchodnú spoločnosť sa považuje obchodná spoločnosť spĺňajúca aspoň dve z týchto podmienok na individuálnej báze: • celková suma jej majetku je najmenej 20 000 000 EUR, • čistý ročný obrat je najmenej 40 000 000 EUR, • jej vlastné zdroje sú najmenej 2 000 000 EUR. 3. štátny orgán, obec, vyšší územný celok, štátny orgán alebo územný celok iného štátu, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, orgán iného štátu poverený alebo podieľajúci sa na správe štátneho dlhu, Národná banka Slovenska, centrálna banka iného štátu, Medzinárodný menový fond, Európska centrálna banka, Európska investičná banka a iné podobné medzinárodné organizácie, 4. právnická osoba neuvedená v bodoch 1. až 3., ktorej hlavným predmetom činnosti je investovanie do Finančných nástrojov, vrátane právnickej osoby, ktorá vykonáva transformáciu úverov a pôžičiek na cenné papiere alebo iné obchody na účely financovania, 5. osoba, s ktorou môže Obchodník na základe jej žiadosti zaobchádzať ako s profesionálnym Klientom, ak táto osoba spĺňa aspoň dve z podmienok: a) Obchodník posúdi odborné znalosti, skúsenosti a poznatky Klienta a vydá písomné vyjadrenie, že tie poskytujú primeranú záruku, že vzhľadom na povahu plánovaných obchodov alebo poskytovanie investičných služieb alebo vedľajších služieb je Klient schopný uskutočňovať vlastné rozhodnutia o investíciách a rozumie príslušným rizikám s tým spojeným, b) táto osoba písomne vyhlásila Obchodníkovi, že žiada, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s profesionálnym klientom, a to vo vzťahu k jednej alebo viacerým investičným službám alebo vedľajším službám alebo obchodom alebo k jednému alebo viacerým druhom finančných nástrojov alebo obchodov, c) Obchodník s cennými papiermi poskytol tejto osobe jednoznačné písomné upozornenie o možnosti straty práv na ochranu a práv na náhradu, d) táto osoba písomne uviedla v dokumente oddelenom od zmluvy, že si je vedomá následkov straty práv podľa písmena c).
 4. Na účely posudzovania možnosti zaradenia osoby podľa bodu 5. do kategórie profesionálny klient postupom podľa tohto bodu musia byť splnené aspoň dve z týchto podmienok: a) táto osoba za predchádzajúce štyri štvrťroky vykonala na príslušnom trhu s finančnými nástrojmi priemerne desať významných obchodov s finančnými nástrojmi za štvrťrok; pričom významným obchodom s finančnými nástrojmi sa rozumie obchod s finančnými nástrojmi, ktorého objem je vyšší ako 6 000 eur, a príslušným trhom sa rozumie regulovaný trh, mnohostranný obchodný systém alebo neorganizovaný trh, na ktorý sú prijaté na obchodovanie finančné nástroje, vo vzťahu ku ktorým sú poskytované alebo sa majú poskytovať investičné služby pre túto osobu, b) veľkosť jej portfólia zahŕňajúceho finančné nástroje a peňažné vklady prevyšuje 500 000 eur, c) táto osoba najmenej jeden rok vykonáva alebo vykonávala v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania alebo funkcie činnosť v oblasti finančného trhu na pozícii, ktorá si vyžaduje znalosti obchodov alebo investičných služieb poskytovaných alebo ktoré sa majú poskytovať pre túto osobu.
 5. Poučenie profesionálneho Klienta: V prípade ak je profesionálnym Klientom klient podľa bodov 1. až 4., Obchodník musí profesionálneho Klienta informovať pred poskytnutím akejkoľvek služby o tom, že na základe informácií dostupných Obchodníkovi bude ho Obchodník považovať za profesionálneho Klienta a bude s ním takto zaobchádzať, ak sa nedohodnú inak. Súčasne bude Obchodník informovať tohto profesionálneho Klienta aj o tom, že pri uzatváraní akýchkoľvek zmlúv môže požadovať, aby sa s ním zaobchádzalo ako s neprofesionálnym Klientom. Profesionálny Klient je povinný informovať Obchodníka o každej zmene, ktorá by mohla ovplyvniť jeho súčasné zaradenie do kategórie profesionálny Klient. Ak Obchodník získa informáciu, že Klient už nespĺňa počiatočné podmienky, ktoré ho oprávňovali na zaradenie do kategórie profesionálny Klient, je povinný prijať potrebné opatrenia na preradenie takéhoto Klienta do inej kategórie.
 6. Oprávnená protistrana Obchodník pri poskytovaní investičných služieb a vykonávaní investičných činností podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) alebo b) ZCP, môže uzavierať obchody s oprávnenými protistranami, pričom pravidlá pri výkone činnosti vo vzťahu ku Klientom podľa ustanovení §73b až 73m a §73o až 73t ZCP vo vzťahu k týmto obchodom alebo vo vzťahu k vedľajšej službe priamo spojenej s týmito obchodmi sa nepoužijú. Oprávnenou protistranou je: — obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, — úverová inštitúcia alebo zahraničná úverová inštitúcia, — poisťovňa, zahraničná poisťovňa alebo poisťovňa z iného členského štátu, — správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť, podielový fond, európsky fond, zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničný podielový fond, — dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, dôchodkový fond, doplnkový dôchodkový fond, obdobné zahraničné spoločnosti a fondy, — iná finančná inštitúcia povolená alebo regulovaná podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, — osoba podľa § 54 ods. 3 písm. i) a j) ZCP (osoba, ktorej hlavný predmet činnosti spočíva v obchodovaní na vlastný účet s komoditami alebo komoditnými derivátmi alebo obchodná spoločnosť, ktorá poskytuje investičné služby alebo vykonáva investičné činnosti spočívajúce výhradne v obchodovaní na vlastný účet na trhoch finančných futures, opcií a pod. alebo obchodné spoločnosti, ktoré obchodujú na účet iných členov týchto trhov, alebo tvoria pre nich ceny a ktoré sú garantované, kde zodpovednosť za plnenie zmlúv prevzali členovia zúčtovacích systémov týchto trhov), — orgán verejnej moci Slovenskej republiky alebo iného štátu, vrátane Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity poverenej vykonávaním niektorých činností súvisiacich so správou štátneho dlhu a riadenia likvidity podľa osobitného predpisu (zákon č. 386/2002 Z.z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách) a verejný orgán iného štátu poverený alebo podieľajúci sa na správe verejného dlhu, — NBS, alebo centrálna banka iného štátu, Európska centrálna, — medzinárodná organizácia, — profesionálny Klient podľa bodov 1. až 3. z definície profesionálneho Klienta, — profesionálny Klient podľa bodu 5. z definície profesionálneho Klienta, na jeho žiadosť a len vo vzťahu k investičným službám alebo vedľajším službám alebo obchodom, pri ktorých ho možno považovať za profesionálneho Klienta.
 7. Poučenie oprávnenej protistrany: Pri uzavieraní obchodov s oprávnenou protistranou vo vzťahu k týmto obchodom alebo vo vzťahu k vedľajšej službe priamo spojenej s týmito obchodmi sa nepoužijú ustanovenia § 73b až 73m a § 73o až 73t ZCP. Obchodník je pred uzavretím obchodu s oprávnenou protistranou, ktorá má charakter profesionálneho Klienta, povinný získať potvrdenie od tejto budúcej protistrany, že súhlasí, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s oprávnenou protistranou. Potvrdenie môže byť vydané na všetky obchody alebo len na jednotlivé obchody. Oprávnená protistrana (okrem profesionálneho Klienta) má právo požadovať všeobecne alebo pri jednotlivých obchodoch, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s Klientom, ktorého obchody s Obchodníkom podliehajú ustanoveniam §73b až 73m a § 73o až 73t ZCP. Takýto súhlas môže byť udelený Obchodníkovi vo forme všeobecného súhlasu na všetky obchody alebo len na jednotlivé obchody. Ak v takejto žiadosti oprávnená protistrana výslovne nepožiada, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s neprofesionálnym Klientom, Obchodník zaobchádza s touto oprávnenou protistranou ako s profesionálnym Klientom. Ak však táto oprávnená protistrana výslovne požiada, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s neprofesionálnym Klientom, uplatnia sa ustanovenia ZCP týkajúce sa žiadosti o zaobchádzanie ako s neprofesionálnym Klientom.
 8.  Neprofesionálny Klient Neprofesionálni Klienti sú všetci Klienti a potenciálni Klienti, ktorí nespadajú do zaradenia profesionálny Klient a oprávnená protistrana. Neprofesionálny Klient zväčša nemá dostatočné odborné znalosti, skúsenosti a poznatky na uskutočňovanie rozhodnutí a na posúdenie rizík súvisiacich s rozhodnutiami o investíciách v rámci ZCP.
 9. Podmienky na zmenu zaradenia Klientov Obchodníka: Klient Obchodníka má právo písomne požiadať o zmenu zaradenia Klienta. So zmenou zaradenia Klienta súvisí i vyšší alebo nižší stupeň ochrany pri uplatňovaní pravidiel pri výkone činnosti vo vzťahu ku Klientom.
 10. Podmienky zmeny zaradenia Klienta z profesionálneho Klienta na neprofesionálneho Klienta:Klient zaradený ako profesionálny Klient má právo požiadať Obchodníka, aby sa s ním zaobchádzalo ako s neprofesionálnym Klientom ak:

— tento Klient usúdi, že nie je schopný riadne posúdiť alebo zvládnuť riziká spojené s príslušnou investičnou službou alebo vedľajšou službou, — tento Klient oznámi, že sa zmenili jeho podmienky, na základe ktorých bol zaradený v Obchodníkovi ako profesionálny Klient. Zmenu zaradenia Obchodník poskytne na základe písomnej zmluvy medzi Klientom a Obchodníkom, v ktorej sa uvedie, že s týmto Klientom sa nebude zaobchádzať ako s profesionálnym Klientom pri uplatňovaní pravidiel pri výkone činnosti vo vzťahu ku Klientom. Súčasne sa v tejto zmluve uvedie, či sa vzťahuje na jednu alebo na viaceré investičné služby alebo vedľajšie služby alebo obchody alebo na jeden alebo viaceré druhy Finančných nástrojov alebo obchodov.

 1. Na účely zákona 297/2008 Z. z. sa rozumie: Politicky exponovanou osobou fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
 2. Významnou verejnou funkciou je a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra, b) poslanec zákonodarného zboru, c) sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky, e) veľvyslanec, chargé daffaires, f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo h) osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách.
 3. Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, ktorou je a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v bode 19.1., b) dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v bode 19.1. alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v bode 19.1., alebo c) rodič osoby uvedenej v bode 19.1.
 4. Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod a) rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v bode 19.1. alebo podniká spolu s osobou uvedenou v bode 19.1., alebo b) klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v bode 19.1.
 1. Za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k Obchodníkovi sa považujú: a) členovia štatutárneho orgánu Obchodníka, vedúci zamestnanci Obchodníka, ďalší zamestnanci Obchodníka určení stanovami Obchodníka a prokurista Obchodníka, b) členovia dozornej rady Obchodníka, c) právnické osoby alebo fyzické osoby majúce kontrolu nad Obchodníkom, členovia štatutárnych orgánov takýchto právnických osôb a vedúci zamestnanci takýchto právnických osôb, d) osoby blízke členom predstavenstva Obchodníka, dozornej rady Obchodníka, vedúcim zamestnancom Obchodníka alebo fyzickým osobám majúcim kontrolu nad Obchodníkom, e) právnické osoby, v ktorých niektoré z osôb uvedených v písmenách a), b), c) alebo d) majú kvalifikovanú účasť, f) akcionári s významným vplyvom na Obchodníkovi a akákoľvek právnická osoba, ktorá je pod ich kontrolou alebo ktorá má nad nimi kontrolu, g) právnické osoby kontrolované Obchodníkom, h) audítor alebo fyzická osoba, ktorý vykonáva v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť, i) člen štatutárneho orgánu iného obchodníka s cennými papiermi a vedúci pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, j) vedúci pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho zástupca.
 2. Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

 

 1. Obchodník v súlade s ustanovením § 73o až §73r ZCP spracoval a zaviedol postupy, ktorých cieľom je dosiahnutie najlepšieho možného výsledku pri realizácii Pokynu Klienta (ďalej len „Stratégia“). Princípy Stratégie Obchodník uplatňuje voči všetkým svojim Klientom (profesionálnym i neprofesionálnym) a vo vzťahu ku všetkým Finančným nástrojom v rozsahu Zákona.
 2. Časový rozvrh prevádzkového dňa Tento časový rozvrh určuje dobu príjmu a spracovania Pokynov k finančným nástrojom a peňažným prostriedkom v spoločnosti PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. Všetky Pokyny k Finančným nástrojom sú spracovávané v súlade so Stratégiou. PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. nezodpovedá za prípadné oneskorenia v spracovaní Pokynu spôsobené technickými problémami, technickými problémami osôb, ktorým je Pokyn prípadne odovzdávaný či technickými problémami Trhov. Pokyny sú od Klienta prijímané v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 8:30 hod. do 17:00 hod. slovenského času.
 3. Pripisovanie peňažných prostriedkov na Majetkový/Portfóliový účet Klienta Peňažné prostriedky zaslané/vložené Klientom alebo emitentom na Zberný účet Obchodníka sú pripisované na Majetkový/Portfóliový účet Klienta v časoch od – do: 09:00 – 09:30 hod. a 15:00 – 15:30 hod.
 4. Zásady Vykonávania Pokynov Cieľom zásad Vykonávania Pokynu je získať najlepší možný výsledok. Za účelom dosiahnutia najlepšieho možného výsledku Obchodník posudzuje nasledovné kritériá: — cena Finančného nástroja — náklady na realizáciu Pokynu — rýchlosť a pravdepodobnosť vykonávania Pokynu — vyporiadanie Pokynu — objem, typ Pokynu — prípadné iné kritéria týkajúce sa realizácie Pokynu Okrem týchto vyššie uvedených kritérií Obchodník prihliada pri Vykonávaní Pokynu ďalej k nasledujúcim skutočnostiam: — charakteristika Klienta s prihliadnutím ku kategórií Klienta, a rozlíšením, či ide o neprofesionálneho nebo profesionálneho Klienta, — povaha Pokynu Klienta, — charakteristika Finančných nástrojov, ktoré sú predmetom Pokynu, — charakteristika miesta výkonu, kde môže byť Pokyn realizovaný.
 5.  Ak vykonáva Obchodník Pokyn na účet neprofesionálneho Klienta, najlepší možný výsledok určuje ako výslednú cenu, ktorá zahŕňa cenu Finančného nástroja a náklady spojené s realizáciou Pokynu, ktoré vznikli Klientovi a ktoré sú priamo spojené s realizáciou Pokynu, t.j. poplatky Trhu, poplatky za zúčtovanie a vyrovnanie alebo akýkoľvek poplatok hradený tretím osobám zapojeným do vyrovnania Pokynu.
 6. Ak existuje viac ako jedno konkurenčné miesto realizácie Pokynu pre daný Finančný nástroj, pri posudzovaní najlepšieho možného výsledku pre Klienta sa ďalej prihliada na provízie a náklady Obchodníka spojené s realizáciou Pokynu v každom mieste výkonu Pokynu, ktoré je dostupné na realizáciu daného Pokynu.
 7. Obchodník realizuje pokyny Klientov nasledujúcim postupom: a) ak je Obchodník členom príslušného regulovaného trhu alebo MTF, je pokyn Klienta realizovaný na tomto trhu, b) ak Obchodník nie je členom príslušného regulovaného trhu alebo MTF postupuje Obchodník pokyn Klienta tretej osobe, s ktorou má na tento účel uzatvorenú dohodu a prostredníctvom ktorej vstupuje na tieto trhy, c) vo vzťahu k finančným nástrojom obchodovaným na OTC trhoch (mimo regulovaných trhov) realizuje Obchodník pokyn Klienta po zohľadnení kritérií vykonania pokynu a ďalších skutočností ovplyvňujúcich vykonanie pokynu pokyn na OTC trhoch.
 8. Pri postúpení pokynu Klienta tretej strane sa na vykonanie pokynu uplatní v plnom rozsahu stratégia vykonávania pokynov tejto tretej strany. V prípade, ak má Obchodník uzatvorenú dohodu o spracovaní pokynov Klienta pre vybrané miesto výkonu len s jednou treťou stranou postúpi pokyn Klienta len tejto tretej strane. Obchodník v rámci tejto Stratégie nevyhľadáva nové tretie strany pre postúpenie pokynov Klientov. V prípade, ak má Obchodník uzatvorené dohody o spracovaní pokynov Klienta pre vybrané miesto výkonu s viacerými tretími stranami zohľadňuje pri postupovaní pokynu Klienta získanie najlepšieho možného výsledku pre Klienta s ohľadom na náklady, ktoré vzniknú Klientovi, rýchlosť vykonania pokynu, pravdepodobnosť vykonania pokynu a pravdepodobnosť vyrovnania obchodu, prípadne aj s ohľadom na iné podstatné kritérium vykonania pokynu Klienta.
 9. Limitované pokyny Klienta týkajúce sa akcií prijatých na obchodovanie na regulovaných trhoch, ktoré postúpi Obchodník na vykonanie tretej strane môžu byť podľa vlastného rozhodnutia tretej strany okamžite zverejnené a Klient s takýmto postupom súhlasí.
 10. Miesto výkonu Pokynu Obchodník môže realizovať Pokyn Klienta len na takom mieste, kde má možnosť priamo alebo prostredníctvom tretej osoby Pokyn Klienta realizovať. Miestom výkonu sa rozumie regulovaný Trh, mnohostranný obchodný systém, systematický internalizátor, tvorca Trhu, iný poskytovateľ likvidity alebo osoba vykonávajúca obdobné činnosti v nečlenskom štáte EÚ. V súčasnej dobe môže Obchodník realizovať Pokyny na nasledujúcich miestach, na ktoré Obchodník pristupuje prostredníctvom tretích strán:
Finančný nástroj Miesto Krajina
Akcie American Stock Exchange USA
  Amsterdam Stock Exchange Holandsko
  Australian Stock Exchange Austrália
  Brussels Stock Exchange Belgicko
  Budapest Stock Exchange Maďarsko
  Bucharest Stock Exchange Rumunsko
  Copenhagen StockExchange Dánsko
  EUWAX Nemecko
  Frankfurt Stock Exchange Nemecko
  FT – SE International Veľká Británia
  Geneva Stock Exchange Švajčiarsko
  Helsinky Stock Exchange Fínsko
  Hong Kong Stock Exchange Hongkong
  Lisbon Stock Exchange Portugalsko
  London Stock Exchange Veľká Británia
  Luxembourg Stock Exchange Luxembursko
  Madrid Stock Exchange Španielsko
  Moscow Exchange (MICEX) Rusko
  Munich Stock Exchange Nemecko
  NASDAQ USA
  New York Stock Exchange USA
  Oslo Stock Exchange Nórsko
  Paris Stock Exchange Francúzsko
  Patria Finance, a.s. Česká republika
  Prague Stock Exchange Česká republika
  Rome Stock Exchange Taliansko
  RTS Stock Exchange Rusko
  Stockholm Stock Exchange Švédsko
  Stuttgart Stock Exchange Nemecko
  Tokyo Stock Exchange Japonsko
  Toronto Stock Exchange Kanada
  Vienna Stock Exchange Rakúsko
  XETRA Nemecko
  Warsaw Stock Exchange Poľsko
  Zurich Stock Exchange Švajčiarsko
Dlhopisy Patria Finance, a.s. Česká republika
  OTC trhy  
Zmenky OTC trhy  

 

  1. Realizácia Pokynu podľa Klienta Ak Klient zadá konkrétne inštrukcie týkajúce sa Pokynu alebo jeho bližšiu špecifickú charakteristiku, Obchodník je povinný realizovať Pokyn podľa takejto konkrétnej inštrukcie. Realizácia Pokynu podľa inštrukcií Klienta sa v takom prípade považuje za splnenie povinnosti získať najlepší možný výsledok pre svojho Klienta.
  2. Realizácia Pokynov na OTC Trhoch Obchodník môže realizovať Pokyny Klienta aj na OTC Trhoch. K takémuto kroku Obchodník pristúpi, ak Finančný nástroj požadovaný Pokynom Klienta nie je dostupný na regulovaných Trhoch, alebo na základe vyhodnotenia výhodnosti realizácie Pokynu zistil, že je možné Pokyn Klienta realizovať za výhodnejších podmienok, než akých by dosiahol na regulovaných Trhoch.V takom prípade pri posudzovaní výhodnosti realizácie Pokynu prihliada Obchodník aj k iným kritériám, než ktoré sú uvedené v článku 7.3. Stratégie.
  3. Možnosti zlučovania Pokynov Obchodník je oprávnený zlučovať Pokyny Klientov v prípade, že zadané Pokyny majú rovnaké parametre. Pri zlučovaní Pokynov Klientov musí Obchodník dodržať nasledujúce zásady.
  1. — realizácia Pokynu Klienta formou ich zlúčenia musí byť pre Klienta s najväčšou pravdepodobnosťou rovnako nákladná alebo menej nákladná, než by bolo pri realizácii Pokynu samostatne,
   1. — Klient je o možnosti zlučovania Pokynov informovaný a súhlasí s tým, že existuje možnosť, že zlúčením Pokynov môže dôjsť ku vzniku stavu, keď realizácia zlúčeného Pokynu bude menej výhodná než realizácia samostatného Pokynu,

 

  1. — Obchodník má nastavené pravidlá, ktorými sa riadi pri rozdeľovaní nakúpených Finančných nástrojov v prípade, že zlúčené Pokyny neboli uspokojené v plnej miere. Tieto pravidlá musia byť nastavené tak, aby delenie nakúpených Finančných nástrojov medzi zúčastnených Klientov boli voči všetkým zúčastneným Klientom spravodlivéň

Obchodník vyhodnocuje Stratégiu priebežne, najmenej však jedenkrát ročne.Vprípade, že dôjdek podstatnej zmene Stratégie ako výsledok jej vyhodnocovania a zmeny situácie na Trhoch alebo v činnosti Obchodníka, informuje o zmene Stratégie zmene Klientov prostredníctvom zverejnenia aktualizovanej verzie tohto dokumentu na svojom webovom sídle www.proxentafinance.sk.   Tento dokument nadobúda účinnosť dňa 15.09.2015 a nahrádza v plnom rozsahu predchádzajúce znenie zo dňa 16.06.2015.

Dokumenty na stiahnutie

Predobchodné informácie účinné 19-03-2021