Nákup a predaj CP

Nákup a predaj cenných papierov sa uskutočňuje na základe pokynu klienta. Ide o jednoznačne a presne definovanú inštrukciu klienta, ktorou žiada o vykonanie operácie na jeho majetkovom účte, smerujúcej k nákupu alebo predaju cenných papierov. Údaje v pokyne musia byť úplné, presné, jasné a zrozumiteľné.

Klient môže pokyn podať buď sám osobne (v prípade ak ide o právnickú osobu podáva pokyn štatutárny zástupca), prostredníctvom osoby, ktorú na to splnomocnil alebo prostredníctvom samostatného finančného agenta (SFA).Aby bolo možné podanie pokynu prostredníctvom splnomocnenca, musí klient doručiť Obchodníkovi (ešte pre samotným podaním pokynu) platné písomné splnomocnenie k takémuto úkonu.

Obchodník PROXENTA Finance prijíma od svojich klientov pokyny na nákup alebo predaj cenných papierov počas prevádzkového dňa. Pokyn môže byť podaný v písomnej papierovej podobe alebo telefonicky. Pri prijímaní pokynu klienta je dôležitá jednoznačná identifikácia klienta.

Ak je pokyn klienta prijímaný v písomnej forme, identifikáciu klienta vykonáva samostatný finančný agent alebo zamestnanec obchodníka s cennými papiermi. V prípade, že identifikácia klienta pri písomnom pokyne nebola vykonaná samostatným finančným agentom alebo zamestnancom Obchodníka, vyžadujeme úradné overenie totožnosti klienta na pokyne.

Telefonické pokyny sa podávajú na telefónne linky na tento účel určené. Bez uvedenia PIN-u a Hesla Obchodník nevie jednoznačne klienta identifikovať a preto takýto pokyn odmietne prijať a realizovať. Pri telefonickom prijímaní pokynov je pre klienta veľmi dôležité, aby sa Obchodníkovi identifikoval prideleným PIN-om a Heslom pre telefonické zadávanie pokynov, ktoré slúžia ako bezpečnostné prvky, na základe ktorých Obchodník vykonáva identifikáciu volajúceho.